انحلال شرکتهای تضامنی و نسبی

شرکتهای تضامنی و نسبی مانند هر شخصیت حقوقی دیگر شرایطی ممکن است منحل و به پایان کار خود برسد . علل و نحوه تصفیه و آثار انحلال در این شرکتها با توجه به قوانین متفاوت آنها از شرکتهای سرمایه شایات بررسی است.

Call Now