چهارم ثبت و آگهی انحلال

از پیامدهای الزامی انحلال شرکت ، اطلاع رسانی به همگان است . زیرا که تصفیه شرکت و برچیدن بساط حیات و تجارت آن می تواند حقوق بسیاری را تحت تاثیر قرار دهد . این الزام در ماده 209 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 به تفضیل مقرر گردیده است :
"تصمیم راجع به انحلال و اسامی مدیر یا مدیران تصفیه و نشانی آنهابا رعایت ماده 207 این قانون باید ظرف مدت پنج روز از طرف مدیران تصفیه به مرجع ثبت شرکت اعلام شود با پس ا زثبت برای اطلاع عموم در روزنامه رسمی و روزنامه کثیر الانتشاری که اطلاعیه و آگهیهای مربوط به شرکت در آن نشر می گردد آگهی شود."
حکم مذکور در مقرره بالا در یک ماده 210 با ضمانت اجرای بی اعتبار تصمیم به انحلال شرکت مورد حمایت قرار گرفته است :
"انحلال شرکت مادام که به ثبت نرسیده و اعلان نشده باشد نسبت به اشخاص ثالث بلا اثر است ."
حال آیا بی اعتباری تصمیم به انحلال صرفا مربوط به انحلال با تصمیم مجمع عمومی فوق العاده است و یا آنکه در مورد حکم به انحلال شرکت از سوی دادگاه نیز صدق می کند.
به نظر می رسد به دو دلیل ضمانت اجرای گفته شده در مورد هر انحلالی به جز قهری(ورشکستگی)صادق است . چرا که اولا مقررات ماده 210 نسبت به تصمیم اطلاق داشته و میان تصمیم مجمع و یا دادگاه تفکیکی قائل نشده است . ثانیا ، با توجه به اینکه این بی اعتباری متوجه اصل تصمیم مجمع یا دادگاه نبوده بلکه صرفا به آثار آن نسبت به اشخاص ثالث نظر دارد ، دیگر تفکیک میان تصمیم مجمع و رای حکم دادگاه قابل توجیه نمی نماید .


Call Now