ثبت علامت و تمدید ثبت

ماده 126-پس از انتشار آگهی ثبت علامت موضوع ماده 120 این آیین نامه تحویل نسخه منتشر شده یا منعکس در سایت روزنامه رسمی توسط متقاضی به مرجع ثبت ظرف 30 روز از تاریخ انتشار درصورتی که مرجع ثبت تشخیص دهد شرایز مندرج در قانون و این آیین نامه رعایت شده و نسبت به تقاضای ثبت علامت نیز اعتراض نشده و یا اعتراض رد شده است علامت را پس از پرداخت هزینه های مربوط در دفتر ثبت علامت ثبت می کند
تبصره – در صورت عدم تحویل نسخه منتشر شده یا منعکس در سایت روزنامه رسمی به مرجع ثبت ظرف مهلت مقرر در این ماده اظهار نامه کان ام یکن تلقی خواهدشد
ماده 127- متقاضی باید مدت 30 روز پس از اعلام کتبی مرجع ثبت مبنی بر تایید نهایی علامت نسبت به رداخت هزنیه های ثبت علامت و انتشار آگهی موضوع ماده 129 این آیین نامه اقدام نماید . در صورت عدم پرداخت هزینه ها درمهلت مقرر فوق اظهار نامه کان لم یکن تلقی می گردد. این مهلت برای متقاضیان مقیم خارج از کشور 60 روز می باشد.
ماده 128- ثبت علامت در دفتر ثبت طبق فرم (ع-2) با قید مراتب ذیل به عمل خواهد آمد :
1- اسم و نشانی و تابعیت مالک علامت
2- اسم و نشانی نماینده قانونی او در صورت وجود
3- الصاق یک نمونه از علامت در محلی که به این امر اختصاص داده شده است
4- تعیین اجزا علامت با ذکر رنگ در صورتی که رنگ به عنوان مشخصه و یا ویژگی علامت باشد
5- تاریخ کامل و شماره ثبت اظهار نامه و تاریخ و شماره ثبت علامت
6- فهرست کالا و خدماتی که علامت برا ی تشخیص آن ها استفاده می شود با اشاره طبقه یا طبقات آن ها طبق طبقه بندی بین المللی
7- در صورت ادعا ی حق تقدم و پذیرش آن تاریخ ، شماره و محل تسلیم اظهار نامه مقدم ،
8- مدت اعتبار ثبت علامت
تبصره 1- در دفتر ثبت برای هر علامت دو صفحه اختصاص می یابد و هر تغییر و اصلاحو همچنین نقل و انتقالاتی که جزئا یا کلا نسبت به علامت صورت می گیرد در صفحات مزبور قید می گردد .در صورت نیاز به صفحات اضافی مرجع ثبت می تواند از دفتر متممی به این منظور استفاده نماید
تبصره 2- درج مراتب فوق پس از تکمیل باید به امضای مالک علامت یا نماینده قانونی وی و همچنین رئیس اداره ثبت علائم تجاری برسد
ماده 129-مرجع ثبت مکلف است ظرف مدت 30 روز پس از ثبت علامت آگهی حاوی کلیه مراتب مندرج در ماده 128 این آیین نامه را جهت اطلاع عموم منتشر نماید
ماده 130- پس از ثبت علامت و انتشار آگهی آن و تحویل نسخه منتشر شده یا منعکس در سایت روزنامه رسین گواهی نامه طبق فرم (ع-3 ) که حاوی موارد مذکور در بندهای 1و3و4و5و6و7 ماده 128 این آیین نامه و همچنین مدت اعتبار علامت ثبت شده و تاریخ انقضای آن باشد پس از امضاء و مهر رئیس اداره ثبت علایم تجارتی به مالک علامت یا نماینده قانونی او تسلیم می شود .
تبصره – گواهی نامه علامت با استفاده از فناوری روز تهیه می شود .
ماده 131- با توچه به بند د ماده 40 قانون مالک طرح صنعتی می تواند با پرداخت هزینه مقرر در خواست تمدید اعتبار ثبت ظرف یک سال قبل از انقضای مدت اعتبار ثبت علامت در هر دوره به عمل خواهد آمد  .
تبصره – در صورت عدم درخواست تمدید ثبت ظرف مهلت یاد شده امکان درخواست آن ظرف مهلت 6ماه پس از پایان اعتبار ثبت علامت  با پرداخت جریمه تاخیر به میزان نصف هزینه ثبت علامت وجود دارد والا ثبت علامت از درجه اعتبار ساقط خواهد بود .
ماده 90- در خواست تمدید ثبت علامت  در دو نسخه توسط مالک علامت  ثبت شده یا نماینده قانونی او تهیه می شود و پس از امضاء به مرجع ثبت تسلیم می گردد.
مرجع ثبت پس از دریافت درخواست تمدید ثبت و ضمایم ، آن را در دفتر مربوط وارد کرده و بر روی هر یک از نسخ درخواست تاریخ دریافت وشماره آن را با قید و نسخه دوم آن را که دارای همان مشخصات نسخه اصلی است بعد از امضاء و مهر به عنوان رسید به درخواست کننده مسترد خواهد کرد .
ماده 91- درخواست تمدید ثبت علامت  باید حاوی نکات ذیل باشد :
1-شماره و تاریخ ثبت اظهار نامه و علامتی که تمدید آن مورد درخواست است
2-طبقه یا طبقات کالاهای و خدماتی که علامت برا تشخیص ان ها ثبت شده است 
3-اسم و آخرین نشانی کامل مالک علامت  ثبت شده یا نماینده قانونی وی در صورتی که در خواست توسط نماینده به عمل آید
تبصره 1-درخواست تمدید ثبت وقتی پذیرفته می شود که هزینه تمدید پرداخت شده باشد .
تبصره 2- در موقع تمدید ثبت مرجع ثبت مکلف است طبقه محصولات را مطابق با جدیدترین ویرایش طبقه بندی بین المللی در دفتر ثبت و گواهی نامه تمدید ثبت علامت  را بر اساس آن تصحیح نماید . هزینه تغییر طبقات ناشی از اعمال ویرایش جدید طبقه بندی بین المللی و هزینه انتشار آگهی مربوط به روزنامه رسمی به عهده مالک علامت خواهد بود .
تبصره3-مالک علامت می تواند ضمن درخواست تمدید درخواست جداگانه را برای تقلیل طبقه یا کالاها و خدماتی که علامت برای آن به ثبت رسیده است بدون پرداخت هزینه ثبت تغییر ، تسلیم مرجع ثبت نماید .
تبصره 4- در صورت تغییر طبقات یا کالاها مندرجات این ماده با انجام تغییرات لازم به هزینه مالک علامت در روزنامه رسمی آگهی می شود .
ماده 134-در صورت تغییر طبقات یا کالاها مندرجات این ماده با انجام تغییرات لازم به هزینه مالک علامت در روزنامه رسمی آگهی می شود .
1- مدارک مثبت هویت متقاضی
2- حداقل شش نمونه از علامت با رعایت ماده 108 این آیین نامه
3- مدارک نمایندگی قانونی در صورتی که در خواست توسط نماینده به عمل آید
ماده 135- با رعایت تبصره های 3و2 ماده 133 این آیین نامه تمدید ثبت علامت نمی تواند هیچ تغییری در آخرین شکل ثبت آن به وجود آورد ، در غیر این صورت مقررات تغییر علامت قابل اعمال خواهدبود
ماده 136- تمدید ثبت علامت دنباله ثبت اصلی در دفتر ثبت می شود و گواهی نامه تمدید ثبت طبق فرم (ع-4) صادر و تسلیم مالک علامت یا نماینده قانونی وی می گردد.
گواهی نامه تمدید ثبت شامل مندرجات گواهی نامه اصلی با انجام تغییرات لازم و نیز مدت اعتبار و تاریخ انقضای آن خواهدبود .

Call Now