منظور از آثار انحلال ، صرفا نتیجه نهایی آن و تصفیه امور شرکت نیست بلکه وضعیت حقوقی جدید شرکت ناشی از تصمیم به انحلال تا پایان کار تصفیه نیز در زمره آثار انحلال می گنجد .

Call Now