انجام موضوعی که شرکت برای آن تشکیل گردیده
مبحث اول : انجام موضوعی که شرکت برای آن تشکیل شده و یا غیر ممکن شدن موضوع
جهت مزبور به دلیل ماهیت شرکتها ی سرمایه بیشتر از دیگر شرکتهای تجاری در انحلال شرکت تاثیر گذار می نماید . چرا که ان دسته از شرکتها باسرمایه به عنوان عنصری روان در فعالیتهای تجاری پیوند نزدیک داشته واتمام موضوع و یا توقف انجام آن به معنای ایست جریان سرمایه و راکد شدن آن خواهد بود . به نظر می رسد که چنانچه شرکای شرکت با مسئولیت محدود در بالا، انحلال شرکت را اعلام ندارند، ناگزیر باید برای هر ذی نفع امکان مراجعه به دادگاه جهت در خواست صدور رای به انحلال شرکت را قائل گردید .

Call Now