هر شخص حقیقی پس از به ثبت رساندن شرکت خود می تواند به عنوان شخص حقوقی برای دریافت صلاحیت پیمانکاری شرکت خود،اقدام نماید صلاحیت پیمانکاری مجوزی است که برای حضور در مناقصات دولتی،از شرکتهای پیمانکار مطالبه می شود و چنانچه شرکتی صلاحیت پیمانکاری نداشته باشد حق حضور در جلسات مناقصه پیمانکاری را ندارد.

پیمانکاران می توانند درخواست صلاحیت خود را در سایت مربوطه به نشانی  sajat.mporg.ir به ثبت برسانند و بعد از ارائه اسناد و مدارک شرکت و اعضای هیئت مدیره خود،کارشناس سازمان برنامه،این درخواست را رسیدگر نموده و بعد از طی مراحل کارشناسی،نسبت به صدور صلاحیت پیمانکاری شرکت،اقدام نمایند.شرایط عمومی برای صلاحیت پیمانکاری شامل:

  • شرکت ثبت شده با موضوع مربوط به رشته پیمانکاری
  • کد اقتصادی
  • مهندسین مربوط به رشته مورد تقاضا در هیئت مدیره
  • محل مناسب برای شرکت

در هر یک از موارد فوق میتوانید از کارشناسان و مشاوران متخصص موسسه ثبت کیا به شماره 02188882588 ،کسب اطلاع نمایید.


Call Now