مسئولیت های مدیران شرکت های بیمه در قانون مالیات های مستقیم
ماده109- درآمد مشمول مالیات در مورد مؤسسه های بیمه ایرانی عبارتست از:
1-ذخایر فنی در آخر سال مال قبلی.
2- حق بیمه دریافتی در معاملات بیمه مستقیم پس از کسر برگشتی ها و تخفیف ها.
3- حق بیمه، بیمه های اتکایی وصولی پس از کسر برگشتی ها.
4- کارمزد و مشارکت در سود معاملات بیمه های اتکایی واگذاری.
5- بهره سپرده های بیمه، بیمه گر اتکایی نزد بیمه گر واگذار کننده.
6- سهم بیمه گران اتکایی بابت خسارت پرداختی بیمه های غیر زندگی و بازخرید و سرمایه و مستمری های بیمه های زندگی.
7- سایر درآمدها.
پس از کسر:
1-هزینه تمبر قراردادهای بیمه.
2- هزینه های پزشکی بیمه های زندگی.
3- کارمزد های پرداختی از بابت معاملات بیمه مستقیم.
4- حق بیمه های اتکایی واگذاری
5- سهم صندوق تأمین خسارت های بدنی از حق بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث.
6- مبالغ پرداختی از بابت بازخرید و سرمایه و مستمری های بیمه زندگی و خسارت پرداختی از بابت بیمه های غیرزندگی.
7- سهم مشارکت بیمه گزارن در منافع .
8- کارمزدها و سهم مشارکت بیمه گران در سود معاملات بیمه های اتکایی قبولی.
9- بهره متعلق به سپرده های بیمه های اتکایی واگذاری.
10- ذخائر فنی در آخر سال مالی.
11- سایر هزینه ها و استهلاکات قابل قبول.
تبصره1- انواع ذخایر فنی مؤسسات بیمه(اندوخته های فنی موضوع ماده61 قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری) برای هر یک از رشته های بیمه و میزان و طرز محاسبه آنها به موجب آئین نامه ای خواهد بود که از طرف بیمه مرکزی ایران تهیه و پس از موافقت شورای عالی بیمه به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی خواهد رسید.
تبصره2- انواع ذخایر فنی بیمه مرکزی ایران برای هر یک از رشته های بیمه و میزان و طرز محاسبه آنهااز طرف مجمع عمومی بیمه مرکزی ایران تعیین خواهد شد.
تبصره3- در معاملات بیمه مستقیم حق بیمه و کارمزدها و تخفیف حق بیمه و سهم مشارکت بیمه گزاران در منافع و نحوه احتساب آنها با رعایت مقررات تعیین شده از طرف شورای عالی بیمه خواهد بود. کلیه اقلام مزبور به استثنای کارمزد باید در قرارداد بیمه ذکر شده باشد
تبصره4- اقلام مربوط به معاملات بیمه های اتکایی اعم از قبولی یا واگذاری براساس شرایط قراردادها و یا توافق های مؤسسات بیمه ذی ربط خواهد بود.
تبصره5- مؤسسات بیمه خارجی که با قبولی بیمه اتکایی از مؤسسات بیمه ایرانی تحصیل درآمد می نمایند مشمول مالیاتی به نرخ دو درصد حق بیمه دریافتی و سود حاصل از سپردۀ مربوط در ایران می باشند. درصورتی که مؤسسات بیمۀ ایرانی در کشور متبوع مؤسسه بیمه گر اتکایی دارای فعالیت بیمه بوده و از پرداخت مالیات دولت ایران معاف خواهد شد. مؤسسات بیمه ایرانی مکلف اند در موقع تخصیص حق بیمه به نام بیمه گر اتکایی خارجی مشمول مالیات موضوع این تبصره دو درصد آن را به عنوان مالیات بیمه گر اتکایی کسر نماید و وجوه کسر شده در هر ماه را منتهی ظرف سی روز به ضمیمه صورتی حاوی مشخصات بیمه گر اتکایی و حق بیمه متعلق به ادارۀ امور مالیاتی مربوط ارسال و وجه مزبور را به حساب مالیاتی پرداخت نمایند.

Call Now