تصفیه شرکت

تصفیه شرکت که عبارت است از دریافت بستانکاریها،پرداخت بدهیها و فروش داراییهای شرکت و در نهایت تقسیم آنچه که پس از پرداخت دیون و هزینه های باقی می ماند میان سهامداران است به محض انحلال آغاز می گردد. این معنا به روشنی از بخش نخست ماده 206 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 یافت می شود که طبق آن :شرکت به محض انحلال در حال تصفیه محسوب می شود و.. .تصفیه شرکت که روند خاتمه حیات حقوقی و مادی آن به شمار می رود و خود متضمن عملیات چندی است ، در حقیقت هدف اصلی ورود شرکت به مرحله انحلال است .

Call Now