نتایج انحلال شرکت، تصفیه و تقسیم اموال آن است. تصفیه و تقسیم اموال شرکت در زمانی که شرکت به حکم دادگاه باطل اعلام می شود نیز انجام می گیرد (ماده 274 لایحه قانونی 1347).
لایحه قانونی 1347، نسبت به قانون تجارت 1311، در مورد تصفیه امور شرکت و تقسیم اموال آن قوانین کامل تری وجود دارد که در دو مبحث آنها را بررسی می کنیم.

Call Now