مراحل و مدارک مورد نیاز برای تمدید کارت بازرگانی ( ویژه اشخاص حقوقی ) :
مدارک مورد نیاز جهت تمدید کارت بازرگانی و عضویت
فرم مشخصات اشخاص حقوقی
فرم تعهدنامه دریافت کارت بازرگانی
فرم مشخصات بازرگانی
کارت عضویت اتاق
فرم تعهدنامه عضویت در اتاق

Call Now