تغییر اساسنامه
همان طور که گفته شد شرکت تجاری بطور معمول برای مدت طولانی تشکیل می شود. در طول حیات شرکت اوضاع و احوال حاکم بر آن دائما در حال تغییر است. از طرفی، اغلب مواد اساسنامه شرکت از روی مواد قانون تنظیم می شود که در صورت تغییر قانون، مفاد اساسنامه نیز باید تغییر کند و از طرف دیگر، حتی اگر قانون تغییر نکند ، برای آنکه شرکت بتواند خود را با تحولات اقتصادی داخل و خارج آن تطبیق دهد، باید چهارچوب حقوقی اولیه ای را که برای فعالیت اقتصادی ـ تجاری خود در نظر گرفته است تغییر دهد؛ امری که فقط در صورت تغییر اساسنامه تحقق می یابد.
تغییر اساسنامه در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده شرکت است که می تواند، به جز در موارد استثنایی، تقریباً تمام مواد اساسنامه را تغییر دهد.

Call Now