دادخواهی و مقررات مختلف

ماده 179- با توجه به ماده 59 قانون رسیدگی به دعاوی حقوقی و کیفری مرتبط با قانون و این آیین نامه در صلاحیت شعبه یا شعب خاصی از دادکاه های عمومی تهران است که توسط رئیس قوه قضاییه تعیین و در صورت امکان در اداره کل مالکیت صنعتی مستقر می شود . در مورد دعاوی کیفری ، چنانچه جرم از خارج از تهران واقع یا کشف و یا متهم در خارج از تهران دستگیر شده باشد در این صورت تحقیقات مقدماتی در محل وقوع یا کشف جرم یا دستگیری متهم به عمل آمده و پرونده برای رسیدگی به دادگاه های مذکور در فوق ارجاع می شود .
ماده 180- چنانچه در ضمن رسیدگی کیفری ، متهم برای دفاع از خود موضوع مالکیت اختراع ، طرح صنعتی ، علامت و نام تجاری را مطرح کند ، دادگاه صالح مقرر در ماده 59 قانون خود باید به این موضوع رسیدگی نماید .
ماده 181- در مورد خساراتی که خواه از مجرای حقوقی و خواه از مجرای کیفری در دعاوی مربوط به اختراعات، طرح های صنعتی ، علائم و نام های تجاری مطالبه می شود ، خسارت شامل ضررهای وارده خواهد بود .
ماده 182- مالک هر اختراعات طرح صنعتی ، علامت و نام تجاری یا قائم مقام قانونی وی برحسب مورد می تواند به موجب امر نزدیک ترین دادگاه عمومی محلی که کالاهای مورد ادعا در آن محل است صورت مشروحی از کالاهایی که به ادعای او با حق حاصل از اختراع یا طرح صنعتی و یا علامت تجاری او مخالف است . اجرای امر فوق در صورتی که کالاها هنوز در گمرک باشند ، به وسیله مامورین گمرک در غیر این صورت به وسیله مامور اجرای به عمل خواهد آمد . توفیق کالاهای مزبور وقتی ممکن است که امر دادگاه تصریح به آن داشته باشد . امر دادگاه در هر از دو صورت فوق بنا به دادخواست مالک اختراع طرح صنعتی، علامت و نام تجاری یا قائم مقام قانونی وی صادر می گردد . به درخواست مزبور باید رونوشت مصدق گواهی نامه اختراع، طرح صنعتی و علامت حسب مورد ، ضمیمه گردد . اگر مالک اختراع، طرح صنعتی ، علامت و نام تجاری توقیف کالاها ی مذکور فوق را نماید باید تضمین کافی بدهد که عند الاقتضاء از محل مزبور کلیه خسارات وارده به طرف جبران گردد.
ماده 183- در دعاوی حقوقی و کیفری راجع به حقوق حاصله از ثبت اختراع، طرح صنعتی، علامت و نام تجاری،  معترض می تواند در هر مرحله از مراحل رسیدگی، از مراجع قضایی، اعم از دادگاه یا دادسرا که پرونده در آن جا مطرح است درخواست صدور قرار تأمین دلیل و دستور توقیف محصولات ناقص حقوق ادعایی و تقاضای صدور دستور موقت نسبت به عدم ساخت، فروش یا ورود این محصولات را بنماید، مراجع قضایی موظفند نسبت به قبول تقاضای مذکور موافقت نمایند و می توانند قبل از صدور قرار های مزبور از متقاضی تضمین کافی بخواهند. اجرای دستور فوق در صورتی که محصولات در گمرک باشند توسط مأمورین گمرک و الا توسط ضابطین خواهد شد.
تبصره1- دادسرا می تواند رأساً دستور توقیف کالاهای دارای علامت تقلبی، اعم از این که وارد چرخه تجاری شده یا نشده باشند را صادر نماید.
تبصره2- صدور دستور موقت و قرار تأمین طبق مقررات آیین دادرسی خواهد بود.
ماده184- اگر مدعی تا 30 روز از تاریخ امر مذکور در ماده 182 این آیین نامه از مجرای حقوقی یا از طریق کیفری در دادگاه صالح مقرر در ماده 59 قانون طرح دعوی ننماید توقیفی که به عمل آمده است باطل و کان لم یکن بوده و وی طبق ماده مذکور مسئول خسارات وارده به طرف خواهد بود.
ماده185- مرجع ثبت مکلف است احکام نهایی صادره از دادگاه را در آن قسمت که مربوط به ادارات تابعه است اجرا نماید چنانچه در جریان اجرای حکم، ابهامی وجود داشته باشد دادگاهی که حکم را صادر کرده است رفع ابهام می نماید.
تبصره ـ حکم نهایی، عبارت است از حکمی که به واسطه طی مراحل قانونی و یا به واسطه انقضاء مدت اعتراض، تجدید نظر و فرجام، دعوایی که حکم در آن موضوع صادر شده از دعاوی مختومه محسوب شود.
ماده186- طریقه ابلاغ های موضوع قانون و این آیین نامه همان است که در مقررات آیین دادرسی مدنی مقرر است.
ماده187- نحوه اعتراض به اظهار نامه ثبت بین المللی اختراع، طرح صنعتی و علامت تجاری و رسیدگی به آن براساس قانون و این آییین نامه خواهد بود.
ماده188- رسیدگی به اعتراضات وارده به تقاضای ثبت اختراع، طرح صنعتی و علامت تجاری متعلق به اشخاص مقیم خارج از کشور مستلزم معرفی نماینده قانونی در ایران است.
190-در اجرای ماده 52 قانون که نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در سازمان جهانی مالکیت معنوی و اتحادیه های مربوط به کنوانسیون های ذیربط ، در داخل کشور تصدی امور مربوط به مالکیت صنعتی به عهده سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نهاده شده است ، رئیس سازمان می تواند دستور العمل لازم در اجرای مقررات مربوطه و این آیین نامه را صادر نماید .
ماده 191- ضمائم این آیین نامه جزء لاینفک آن محسوب می شود .
ماده 192- این آیین نامه در 92 ماده و 104 تبصره و سه ضمیمه مشتمل بر جدول هزینه های طبقه بندی های بین المللی و فرم های اظهار نامه ، گواهی نامه ، گواهی نامه تمدید و مندرجات دفاترثبت اختراعات ،طرح صنعتی و علائم تنظیم شده که سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مامور اجرای آن است و در تاریخ 1/11/1387 تصویب می گردد و از تاریخ اجرای این آیین نامه اصلاحی اجرای قانون ثبت علائم تجاری و اختراعات ، مصوب 1337 ملغی می شود .

رئیس قوه قضاییه – سید محمود هاشمی شاهرودی

Call Now