فلسفه ی ثبت شرکت ها این می باشد که یک رسیدگی و بازرسی کلی و تحقیق در ابتدای تاسیس شرکت به عمل آید تا معلوم شود که آیا به وجود آوردن این شخصیت حقوقی،با رعایت مقرراتی است که وضع شده یا خیر.
اولین قانون مربوط به ثبت شرکت ها در 11/3/1310 در 10 ماده به تصویب رسید و بعدها اصلاحاتی روی آن صورت گرفت که آخرین اصلاحات مربوط به 30/12/1362 می باشد.


به موجب ماده 195 قانون تجارت،ثبت کلیه شرکت های مذکور در این قانون الزامی و تابع جمیع مقررات قانون ثبت شرکت ها است.مطابق ماده 1 قانون ثبت شرکت ها،شرکتی ایرانی محسوب می گردد که در ایران تشکیل و مرکز اصلی آن در ایران باشد. ثبت شرکت های ایرانی در اداره ای  به نام «اداره ی ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی» انجام می شود که یکی از دوایر اداره ی کل ثبت اسناد و املاک است.تقاضای ثبت شرکت باید توسط مدیران شرکت به عمل آید.
هر شرکت تجارتی ایرانی مذکور در این قانون و هر شرکت خارجی که بر طبق قانون ثبت شرکت ها مصوب خرداد ماه 1310 مکلف به ثبت است باید در کلیه اسناد و صورت حساب ها و اعلانات و نشریات خطی یا چاپی خود در ایران تصریح نماید که در تحت چه نمره در ایران به ثبت رسیده،والا محکوم به جزای نقدی از دویست تا دو هزار ریال خواهد شد.این مجازات علاوه بر مجازات هایی است که در قانون ثبت شرکت ها برای عدم ثبت مقرر شده.برای ثبت شرکت اظهارنامه ی تقاضای ثبت و تقاضانامه ثبت شرکت باید بر اساس قانون و آئین ثبت شرکت تقدیم گردد و برای انجام این امر اوراق چاپی مخصوص به وسیله اداره ثبت شرکت ها تهیه و تنظیم شده که متقاضی ثبت شرکت آن ها را در دو نسخه تنظیم و تسلیم مرجع ثبت می نماید.
بر اساس ماده 196 قانون تجارت:اسناد و نوشتجاتی که برای ثبت شرکت لازم است و در نظامنامه وزارت عدلیه معین شده است به شرح ذیل می باشد:
-شرکت نامه حاوی مشخصات شرکت
-اساسنامه
-صورت جلسه مجمع عمومی
-صورت جلسه انتخاب مدیران و قبولی آن ها
مطابق ماده 197 ق ت در ظرف ماه اول تشکیل هر شرکت،خلاصه شرکت نامه و منضمات آن طبق آیین نامه وزارت دادگستری اعلان خواهد شد و مطابق ماده 198 اگر پس از گذشت یک ماه مراجعه برای ثبت صورت نگرفت هر ذینفعی می تواند به دادگاه مراجعه و ابطال عملیات شرکت را بعد از یک ماه  تقاضا نماید.
طبق ماده 7 نظامنامه قانون تجارت خلاصه مذکور باید حاوی موارد زیر باشد:
1-نام،نوع،موضوع،مرکز فعالیت و آدرس و مشخصات شرکت.
2-شماره و تاریخ ثبت شرکت.
3-میزان سرمایه(با قید مقدار پرداخت و تعهد شده)
4-اسامی مدیر یا مدیران شرکت.
5-تاریخ آغاز و خاتمه فعالیت شرکت(در صورتیکه شرکت برای مدت محدود تشکیل شده باشد)
لازم به ذکر است در شرکت های تضامنی و مختلط،اسامی شرکاء ضامن نیز علاوه بر موارد فوق باید آگهی شود.در ضمن،هرگونه تغییر در اساسنامه و اعضای هیات مدیره و مدیر عامل که پس از ثبت شرکت توسط اجلاس مجامع عمومی عادی و فوق العاده صورت پذیرد نیز باید در روزنامه رسمی و روزنامه ای که اطلاعیه های شرکت را منعکس می کند چاپ و منتشر شود.
پس از آنکه درخواست ثبت شرکت در دو نسخه با ضمایم تسلیم متصدی ثبت گردید یک نسخه از آن در پرونده ضبط کرده و مندرجات آن را در دفتر مخصوص ثبت شرکت ها به ثبت می رساند و متصدی مزبور نسخه ثانی آن را با قید تاریخ و شماره ثبت پس از امضا و مهر به متقاضی تسلیم می نماید...(ماده 5 نظامنامه راجع به مواد 196 و 197 و 199 ق.ت مصوب 15/3/1311) و متعاقباَ صاحبان امضاء مجاز،دفتر مخصوص را امضاء می کنند و ثبت در دفتر مزبور مانند ثبت سند در دفترخانه اسناد رسمی است زیرا به موجب ماده 5 اصلاح آیین نامه ثبت شرکت ها،اداره ثبت شرکت ها در تهران و دوایر ثبت شرکت ها در شهرستان ها در ثبت شرکت نامه قایم مقام دفترخانه های رسمی می باشند.
ضمناَ خلاصه ای از وضعیت شرکت در دفتر جداگانه ای که حاوی شماره ردیف ثبت شرکت و خلاصه مفاد شرکت نامه و اساسنامه می باشد در صفحه مربوط به همان شرکت ثبت می شود و متقاضی ثبت دفتر را با اصل تصدیق می نماید.
هر وقت تصمیمی برای تغییر اساسنامه،تمدید مدت شرکت یا انحلال شرکت و تعیین کیفیت،تفریق حساب یا تبدیل شرکا یا خروج بخشی از آن ها یا تغییر اسم شرکت ایجاد شود مقررات مربوط به ثبت در مواد 195 و 197 الزامی می باشد.همین ترتیب در موقع هر تصمیمی که نسبت به مورد معین در ماده 79 این قانون اتخاذ شود رعایت خواهد شد.به عبارت دیگر صورتجلسه تنظیمی در شرکت پس از امضاء به اداره ثبت شرکت ها تسلیم می شود تا به استناد ماده 9 نظامنامه مذکور در موقع تغییر مدیر یا مدیران شرکت،تشریفات ثبت و آگهی صورت پذیرد و مراتب ثبت و منتشر گردد.
ثبت شعبه شرکت:
شعبه شرکت اگر به هنگام تاسیس شرکت معین شده باشد با شرکت اصلی ثبت و آگهی می شود و چنانچه شعبه متعاقباَ تاسیس گردد،تغییرات در شرکت محسوب شده و طبق مقررات تغییر نسبت به ثبت و نشر آن اقدام می شود.ثبت شعبه شرکت در محل شعبه منتشر می شود.به عنوان مثال شرکت دوچرخه سازی(سهامی خاص)در تهران تشکیل شده و اگر قرار باشد شعبه ای از آن در اردبیل تشکیل گردد باید مراحل ذیل رعایت شود:
-تنظیم صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و در صورتی که اختیار تاسیس شعبه در اساسنامه به هیات مدیره داده شده باشد،تنظیم صورتجلسه توسط هیات مدیره.
-تقدیم صورتجلسه مربوط به اداره ثبت شرکت ها در مثال فوق تهران(مرکز اصلی شرکت)به انضمام یک نسخه اساسنامه موجود با آخرین اصلاحات.
-بررسی صورتجلسه توسط کارشناس مربوط و در صورت عدم ایراد و واریز هزینه ثبت،شعبه تاسیس شده در دفاتر اداره ثبت تهران به ثبت رسیده و در روزنامه رسمی منتشر می گردد.
-ارسال یک نسخه از صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده (یا هیات مدیره در صورت داشتن اختیار بانضمام یک نسخه اساسنامه و آگهی ثبت مربوط به اردبیل(محل شعبه).
-مراتب فوق در محل شعبه (اردبیل) به عنوان شعبه ثبت،و شماره مستقلی در اردبیل به آن داده خواهد شد.
-آگهی تاسیس شعبه توسط اداره ثبت شرکت های اردبیل در روزنامه رسمی و روزنامه کثیرالانتشار.
شایان ذکر است که هزینه ثبت تاسیس شعبه همان هزینه تاسیس شعبه در مرکز اصلی شرکت می باشد.
شرکت فرعی:
گاهی شرکت اصلی تصمیم می گیرد که شرکت دیگری را در درون شرکت مزبور ایجاد نماید و سرمایه آن متعلق به شرکای اصلی باشد و یا ممکن است اکثریت سرمایه متعلق به شرکای اصلی باشد و یا ممکن است اکثریت سرمایه متعلق به شرکت اصلی بوده و افراد دیگری نیز سرمایه گذاری نماید. در کلیه این موارد تشریفات و مقررات ثبت همانند ثبت شرکت اصلی می باشد و فقط هزینه حق الثبت به میزان سرمایه اضافه شده به سرمایه اصلی پرداخت می گردد.

"با ما بزرگ بیندیشید و افق های روشن را با کیا ثبت تجربه کنید".


Call Now