مسئولیت مدنی و کیفری در تاسیس شرکت سهامی
در روند تشکیل شرکت ، اقدامات و تصمیمات اتخاذ شده از سوی افراد دست اندر کار امر تشکیل شرکت، عمدتا موسسین شرکت ، ممکن است مسئولیتهای مدنی و کیفری به همراه داشته باشد. در رابطه با این مضوع قانون گذار قواعد خاصی را مشخص نموده که از احکام حقوقی عام حاکم بر روابط حقوقی سختگیرانه تر به نظر می رسد . این سختگیری به ویژه با ملاحظه طبیعت پذیره نویسی وعرضه عمومی سهام درجریان تشکیل شرکت سهامی عام  و ارتباط روند مزبور با حقوق اشخاص با گسترده اجتماعی وسیع قابل درک به نظر می رسد.

Call Now