اطلاع رسانی و صدور گواهی اصلی و المثنی

ماده 173- مرجع ثبت موظف است در اجرای ماده 12 کنوانسیون پاریس و سایر کنوانسیون ها ی مالکیت  صنعتی مرتبط با آن از جمله موافقت نامه مادرید و پروتکل آن و همچنین معاهده همکاری در ثبت اختراعات ، نشریه ای را به منظور انتشار خلاصه اختراعات ، طرح صنعتی و علائم ثبت شده با ذکر مشخصات مالکان آن ها و هر گونه اطلاع رسانی در زمینه مالکیت های صنعتی و مباحث راجع به آن  در اداره کل مالکیت صنعتی منتشر نماید در آمد حاصل از انتشار نشریه فوق در چار چوب ماده166 این آیین نامه هزینه می گردد.
ماده 174- مرجع ثبت مکلف است گواهی نامه های اختراع، طرح صنعتی و علامت را با استفاده از جدیدترین شیوه های فناوری موجود به منظور جلوگیری از جعل صادر نماید .
ماده 175- در صورت مفقود شدن یا از بین رفتن گواهی نامه اختراع ، طرح صنعتی و علامت ، مالک می تواند با پرداخت هزینه مقرر در جدول هزینه ها ، تقاضای صدور المثنی نماید . بدین منظور وی بایستی طریقف از بین رفتن یا گم شدن گواهی نامه را کتبا به مرجع ثبت اعلام و استشهادیه ای مبنی بر شهادت و اظهار اطلاع حداقل 3 نفر که هویت و امضا آنها به گواهی یک نفر از شهود مذکور رسیده و هویت و امضای نامبرده به گواهی یکی از دفاتر اسنادرسمی رسیده باشد ضمیمه نماید . مراتب فقدان گواهی نامه های اختراع طرح صنعتی و علامت به هزینه درخواست کننده یک نوبت در روزنامه رسمی کشور آگهی می شود . در صورتی  که تا 10 روز از تاریخ انتشار آگهی در روزنامه رسمی کشور اعتراض نرسیده یا در صورت اعتراض اصل گواهی نامه توسط معترض ارائه نشده باشد . اداره مالکیت صنعتی اقدام به صدور المثتی گواهی نامه مفقودی می نماید . رسیدگی به اعتراضات واصله با دادگاه صالح می باشد .
تبصره – صدور المثنی برای گواهی نامه های مفقوده شده و یا از بین رفته که به اشخاص مقیم خارج از کشور تعلق  داشته باشد مستلزم تسلیم اعلامیه ای است که از سوی دفتر اسناد رسمی کشور محل اقامت صادر شده وبه تایید نمایندگی های جمهوری اسلامی ایران رسیده و تشریفات مقرر در فوق نیز  رعایت شده باشد .

Call Now