تسلیم ، اصلاح استرداد ، انتقال و ثت اظهار نامه
ماده 67- ثبت طرح صنعتی مستلزم تسلیم اظهار نامه به مرجع ثبت است .
ماده 68- اظهارنامه ثبت طرح صنعتی باید در دو نسخه و در فر مخصوص(ط-1)و به زبان فارسی تنظیم شده و پس از ذکر تاریخ ، توسط متقاضی یا نماینده قانونی وی امضاء شود .
تبصره – در صورتی که اسناد ضمیمه اظهار نامه و سایر اسناد مربوط به زبان دیگری غیر از فارسی باشد ارائه اصل مدارک مورد نیاز همراه با ترجمه عادی کامل آن ها الزامی است . معذلک اگر ترجمه کامل این مدارک برای متقاضی میسر نباشد . میتواند خلاصه آن ها را به فارسی ضمیمه نماید . مرجع ثبت در صورت لزوم می تواند رد جریان بررسی اظهار نامه ترجمه رسمی مدارک مذکور را مطالبه کند .چنانچه اصطلاحات فناوری و عملی به کار رفته در اسناد مذکور معادل فارسی نداشته باشد ذکر همان اصطلاحات کفایت می کند .
ماده 69- متقاضی باید اظهار نامه ثبت طرح صنعتی را به صورت حضوری یا با پست سفارشی ویا در چار چوب ماده 167 این آیین نامه به مرجع ثبت تسلیم نماید تاریخ وصول اظهار نامه یا تاریخ داده پیام تاریخ اظهارنامه تلقی می گردد.
ماده 70- اظهار نامه طرح صنعتی باید حاوی نکات زیر باشد :
1-اسم ، نشانی ، کدپستی ، شماره ملی، تابعیت و سمت متقاضی یا نماینده قانونی وی و در صورتی که متقاضی شخص حقوقی است ، ذکر نام ، نوع فعالیت ، اقامتگاه  محل و شماره ثبت، تابعیت ، مرکز اصلی و عنداللزوم هر شناسه دیگر الزامی است ،
2- اسم ، اقامتگاه و کدپستی شخص یا اشخاصی که صلاحیت دریافت ابلاغ ها در ایران را دارند و در صورتی که متقاضی مقیم ایران نباشد ؛
3-اسم و اقامتگاه طراح و در صورتی که متقاضی همان طراح نباشد ؛
4-ذکر کالا و طبقه ای که متقاضی درخواست ثبت طرح برای آن را دارد ،
5-تاریخ ، محل و شماره اظهار نامه یا گواهی نامه طرح صنعتی در خارج در صورت درخواست حق تقدم؛
6-تعیین ضمائم ؛
تبصره 1- در صورت تسلیم اظهار نامه و سایر اسناد مربوط توسط اشخاص حقوقی امضاء آن ها از طرف اشخاص مجاز ضروری است .
تبصره 2- اسم و نشانی متقاضی مقیم خارج از کشور علاوه بر فارسی باید به حروف لاتین باشد و با همان حروف نیز ثبت و آگهی شود .
ماده 71- دو یا چند طرح صنعتی مربوط به یک طبقه از  طبقه بندی بین المللی و یا به یک مجموعه یا ترکیبی از اجزاء ولو مربوط به طبقات مختلف چنانچه با هم استعمال گردند ، را می توان در یک اظهار نامه قید و به مرجع ثبت تسلیم نمود .
ماده 72- در صورتی که متقاضی دو اظهار نامه دارای طرح های صنعتی مشابه را در یک تاریخ تسلیم نماید بنا به درخواست متقاضی مرجع ثبت می تواند یکی ار اظهار نامه ها را به عنوان طرح صنعتی اصلی و دیگری به صورت طرح صنعتی متمم بپذیرد .
ماده 73- مدارک زیر باید ضمیمه اظهار نامه شوند :
1-مدارک مثبت هویت متقاضی و طراح ؛
2-مدارک نمایندگی در صورتی که تقاضا توسط نماینده قانونی به عمل آید ؛
3-اگر طرح صنعتی دو بعدی باشد ، پنج نمونه از شکل یا تصویر گرافیکی یا پنج نمونه از طرح ترسیم شده به عنوان نمونه ؛
4-اگر طرح صنعتی سه بعدی باشد ، پنج نمونه از شکل یا تصویر گرافیکی یا پنج نمونه از طرح ترسیم شده از تمامی جوانب طرح؛
5-در طرح صنعتی سه بعدی، مرجع ثبت می تواند ماکتی از آن را به همراه اظهار نامه درخواست نماید . اندازه ماکتی که متقاضی از مدل طرح خود ارائه می دهد باید حداکثر 20*20*20 سانتیمتری و وزن آن حداکثر 2 کیلو گرم و از ماده بادوام و غیر فاسد شدنی باشد . شکل های گرافیکی و ترسیم شده باید حداکثر در ابعاد 20*10 بوده و قابل نصب برچهار صفحه مقوا در قطع A4 و با جوهرمشکی باشد ؛
6-درخواست کتبی به تاخیر انداختی انتشار آگهی ثبت طرح صنعتی و تعیین مدت آن در صورت تمایل ؛
7- درخواست کتبی مبنی بر عدم ذکر اسم طرح چنانچه طراح نخواهد اسم وی ذکر شود ؛
8-رسید مربوط به پرداخت هزینه اظهار نامه و در صورتی که اظهار نامه شامل دو یا چند طرح صنعتی است ، رسید مربوط به پرداخت هزینه های اضافی
9-مدارک مربوط به حق تقدم که باید هم زمان با تسلیم اظهار نامه یا حداکثر ظرف 15 روز از آن تاریخ تسلیم شود
تبصره 1- طرح چاپ شده اشکال و تصاویر گرافیکی یا ترسیم شده موضوع بندهای سه و چهار فوق باید حداکثر در ابعاد 20*20 باشد و در آن رنگی بودن یا نبودن اشکال و تصاویر تصریح گردد.
تبصره 2-در صورت ارائه ماکتی از مدل طرح مرجع ثبت می تواند ماکت مزبور را ممهور به مهر و تاریخ نموده و به متقاضی ارائه نماید .
تبصره 3- فرضی که اظهارنامه حاوی طرح های صنعتی متعدد باشد ، تصاویر یا اشکال یا مدل هابه صورت جداگانه ارائه  شده وبه وسیله شماره از یکدیگر متمایز می گردند .
ماده 74-در صورتی که متقاضی طبق ماده 9 قانون ، درخواست حق تقدم کرده باشد ، هنگام تقاضای ثبت طرح صنعتی باید درخواست خود را که حاکی از این حق باشد ، به مرجع ثبت تسلیم نماید این درخواست باید مشتمل بر نکات زیر باشد :
1- تاریخ و شماره اظهار نامه اصلی
2- طبقه بندی بین المللی مرتبط با اظهارنامه اصلی ؛
3- کشور یا کشورهایی که اظهار نامه اصلی در آنجا تسلیم شده است و چنانچه اظهار نامه منطقه ای یا بین المللی مبنای حق تقدم باشد ذکر و ماخذ آن ؛
ماده 75- در صورتی که متقای مدعی دو یا چند اظهار نامه پیشین باشد مدت حق تقدم از زمان مقدم ترین آن ها محاسبه میشود ؛
ماده 76-مدت زمان حق تقدم در ثبت طرح صنعتی 6 ماه از تاریخ تسلیم اظهار نامه اصلی خواهد بود . در این زمان مورد روز تسلیم جزء مدت محسوب نخواهد شد  و اگر آخرین روز مصادف با روز تعطیل باشد این مدت تا آخرین ساعت اولین روز اداری بعد از روز تعطیل محاسبه خواهدشد .
ماده 77-استفاده از مهلت ارفاقی مقرر در بند ه- ماده 4 قانون برای ثبت طرح صنعتی ، با انجام تغییرات لازم ، مشمول مقررات ماده 26 این آیین نامه خواهد بود .
ماده 78- متقاضی می تواند تا قبل از ثبت طرح صنعتی ، اظهارنامه خود را اصلاح کند مشروط بر این که از حدود اظهارنامه نخست تجاوز نکند . در خواست اصلاح با پرداخت هزینه مقر در جدول هزینه ها انجام می پذیرد .
ماده 79- متقاضی یا نماینده قانونی او درهر زمان قبل از ثبت طرح صنعتی می تواند ضمنن تسلیم درخواست کتبی به مرجع ثبت اظهار نامه خود مسترد دارد .
در صورت استرداد اظهار نامه هزینه های پرداختی مسترد نخواهد شد .
ماده 80- انتقال حق مالکیت ناشی از تسلیم اظهارنامه یا اعطای هر گونه اجازه بهره برداری از آن باید به درخواست کتبی هر ذینفع به مرجع ثبت اعلام و در پرونده مربوط درج گردد. اعمال این تغییر منوط به پرداخت هزینه مقرر در جدول هزینه ها خواهد بود .
ماده 81- مرجع ثبت مقدمتا صحت تنظیم اظهار نامه را از لحاظ شناسایی هویت متقاضی و نمایش گرافیکی طرح صنعتی مورد رسیدگی قرارداده و پس از وارد نمودن اظهار نامه در دفتر ثبت نسخه دوم آن را همراه با ضمائم که دارای همان مشخصات نسخه اصلی است بعد از امضاء و مهر و قید تاریخ (ساعت ، روز ، ماه ، سال ) وصول ان با تمام حروف به عنوان رسید به متقاضی مسترد خواهد شد .
تبصره – در خصوص اظهار نامه هایی که با پست سفارشی ارسال می شود در صورت ثبت اظهار نامه نسخه دوم آن ها همراه با ضمائم توسط و به هزینه مرجع ثبت با پست سفارشی به عنوان رسید به متقاضی مسترد خواهد شد . در صورت عدم ثبت نیز مراتب به همین ترتیب به اطلاع متقاضیان خواهد رسید . پاسخ اظهار نامه های واصله در چار چوب ماده 167 این آیین نامه به صورت الکترونیکی خواهد بود .Call Now