تبدیل شرکت

همان طور که در ملاحث قبلی در مورد شرکتها ی تجاری گفته شد ، تبدیل شرکت به معنی تغییر شکل آن است و تغییر شکل شرکت سبب نمی شود که شخصیت حقوقی آن زایل و دوباره ایجاد شود؛ در نتیجه برای مثال، دارایی شرکت با شکل قدیم به شرکت با شکل جدید منتقل نمی شود؛گرچه در واقع، در اینجا انتقال دارایی از شخصی به شخص دیگر مصداق ندارد.

تبدیل شرکت سهامی به هر شرکت دیگر مجاز میباشد، همان طور که تبدیل شرکت سهامی خاص به عام در لایحه قانونی 1347 پیش بینی شده است. در برخی موارد تبدیل شرکت سهامی به شرکتهای دیگر مندرج در قانون تجارت 1311 اجباری است؛ مانند وقتی که سرمایه شرکت سهامی بعد از تأسیس از حداقلی که قانون برای آن پیش بینی کرده است کمتر شود(ماده 5). قانون گذار حتی برای رئیس و اعضای هیئت مدیره شرکت سهامی ای که لازم است به نوع دیگری از انواع شرکتهای تجاری تبدیل شود و آنان مجمع عمومی را برای این کار دعوت نکرده اند با اسناد و مدارک لازم برای تبدیل را به مرجع ثبت شرکتها نداده اند، جزای نقدی معین کرده و علاوه بر این مقرر نموده است که آنان متضامناً مسئول جبران خساراتی هستند که بر اثر انحلال شرکت ـ اگر تبدیل شود ـ به صاحبان سهام و اشخاص ثالث وارد می شود(مواد 297 و 298).

در اینجا ابتدا رژیم حقوقی حاکم بر تبدیل شرکت سهامی را با تفکیک فروض مختلف آن بیان می کنیم، سپس به نتایج تبدیل اشاره خواهیم کرد.

Call Now