یکی از نکات مهم پس از ثبت شرکت انتخاب نام برای ان می باشد ،نام شرکت با نوع فعالیتی که انجام می دهد باید همسو باشد.
تغییر نام شرکت :
در بعضی مواقع شرکتها بنا به دلایلی  تصمیم به تغییر نام می گیرند  که این تغییر نام دارای مراحل مختلفی می باشد .تغییر نام توسط مجمع عمومی فوق العاده انجام می شود .
تغییر نام شرکت شامل چه مراحلی است :

1-در ابتدا برای تغییر نام باید مجمع عمومی فوق العاده تشکیل شود
2-باید صورت جلسه نوشته شود و هر یک از اعضا میزان سهام خود را در ان بیان کرده و سپس به امضا اعضا برسد
3-با توجه به قوانین تجارت و طبق اساسنامه باید مدارک ارائه شود
4-چنان چه تعداد شرکا در شرکت از12  نفر بیشتر باشد بایدهیات نظارت انتخاب شود
5-هیات نظارت باید صورت جلسه را امضا کند
6-برای تغییر نام بعد از یک ماه یکی از اعضا یا وکیل شرکت باید به اداره ی ثبت شرکتها مراجعه کند ومبلغ حق ثبت نام را واریز نماید
7-به قسمت تعیین نام شرکت باید صورت جلسه و فیش بانکی را ارائه داد
8-بعد از انتخاب نام و گرفتن موافقت از مسئول مربوطه به ان و امضا کردن دفاتر باید به پذیرش تحویل داده شود
در صورت جلسه ی تغییر نام شرکت چه مواردی باید رعایت شود :
1-کلیه ی صورت جلساتی که به امضای شخصیت حقوقی شرکت رسیده است و بر روی سربرگ ان نام شخصیت حقوقی قید شده باشد
2-برای تشکیل جلسه باید بیشترین تعداد شرکا حضور داشته باشند و دعوت طبق اساسنامه یا قانون تجارت انجام می شود
3-پایین صورت جلسه باید توسط کلیه ی اعضا و یا وکیل ان  به امضا برسد که در صورت داشتن وکیل باید کپی وکالت نامه که برابر اصل شده است ارائه شود
4-در صورتی که تعداد افراد از 12 نفر بیشتر باشد باید هیئت ناظر تشکیل شود که در انتهای صورت جلسه باید نام انها قید شود و امضا شود
5-صورت جلسه باید به امضای هیئت مدیره برسد و سپس در سه نسخه تهیه شود و یک نسخه ی ان باید به اداره ی ثبت شرکتها از طریق سامانه ارسال شود
6-در سسیتم باید بارکد پستی قید شود
با توجه به نوع شرکت چه مدارکی برای تغییر نام شرکت نیاز است :
چنان چه شرکت ثبت شده در قالب سهامی خاص باشد چه مدارکی برای تغییرنام نیاز است :
الف)ابتدا باید مجمع عمومی فوق العاده تشکیل شود
ب)صورت جلسه باید تنظیم شود و به امضا ی هیئت رئیسه برسد
پ)با توجه به اساسنامه و قوانین تجارت دعوت انجام می شود
ج)برای تحویل صورت جلسه به اداره ی ثبت شرکت ها باید توسط سهامداران که در جلسه حضور دارند به امضا برسد
د)برای تغییر نام باید مبلغی پرداخت شود و فیش ان به اداره ی ثبت شرکت ها ارائه شود
ه)ارسال روزنامه ای که در ان اگهی داده شد و ارسال ان به اداره ی ثبت شرکت ها
ی) ارسال مدارک تعیین نام شرکت به اداره ی ثبت شرکتها و تایید نام شرکت از طرف انها
در شرکت مسئولیت محدود برای تغییر نام شرکت چه مدارکی نیاز است :
الف)ابتدا باید مجمع عمومی فوق العاده تشکیل شود
ب)کلیه ی اعضا باید با قید مقدار سهام خود صورت جلسه را امضا کنند
پ)در صورتیکه تعداد اعضا از 12نفر بیشتر باشد باید هیات ناظر انتخاب شود که نام انها باید در انتهای صورت جلسه قید شود
ج)صورت جلسه باید توسط هیئت ناظر به امضا برسد
د)بعد از یک ماه یکی از اعضا یا وکیل شرکت به قسمت انتخاب نام مراجعه کند
ه)بعد از انتخاب نام و گرفتن موافقت از مسئول مربوطه باید اگهی داده شود
موسسه ی کیا با سابقه ی طولانی در زمینه ی ثبت نام شرکت به شما کمک می کند تا اسم شرکت خود را به ثبت برسانید . 


Call Now