تعریف شرکت سهامی خاص:
شرکت سهامی خاص شرکتی است بازرگانی که تمام سرمایه آن بصورت انحصاری تامین می شود و سرمایه آن به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی آنها است و تعداد سهامداران نباید از سه نفر کمتر باشد . عنوان شرکت سهامی باید قبل از نام شرکت یا بعد از آن بدون فاصله با نام شرکت بطور روشن و خوانا قید شود.


Call Now