تعریف شرکت تعاونی
اعضای تشکیل دهنده ی این شرکتها  افراد حقیقی و حقوقی هستند که با هدف بهتر کردن وضع اقتصادی و اجتماعی اعضا از طریق کمک متقابل و همکاری با انها تشکیل شده است .اعضای تشکیل دهنده ی این شرکتها نباید از هفت نفر کمتر باشد .

51%هزینه در این شرکتها توسط اعضا تامین می شود .در این شرکتها که کارهای مربوط به تولید و توزیع انجام می شود .
شرکتهای تعاونی چند نوع هستند :
1-شرکت تعاونی تولیدی
2-شرکت تعاونی توزیعی
3-شرکت تعاونی عام
4- شرکت تعاونی خاص
شرکتهای تعاونی تولیدی :فعالیت این شرکتها در امور مربوط به صنعت ،معدن ،کشاورزی ،دامپروری و .....می باشد .
شرکت تعاونی توزیعی: در این شرکتها برای کم کردن هزینه و قیمتها برای اعضا نیاز انها را تامین می کنند .
شرکت تعاونی عام:در این نوع شرکتها که اعضا برای تامین سرمایه ی اولیه ی شرکت سهام شرکت را برای کلیه ی افراد عرضه می کنند ،عضویت در این شرکتها برای همه ی افراد ازاد می باشد .
شرکت سهامی خاص:تنها افراد خاصی می توانند عضو شوند مانند کارگران،دانشجویان و...
شرکت تعاونی چند منظوره:
در این نوع شرکتها که تمام یا قسمتی از ان به منظور انجام چند هدف و موضوعاتی که به هم ارتباط دارند یا غیر مرتبط هستند تشکیل می شوند .هر یک از شرکتهای تعاونی نام برده برای رسیدن به اهداف خود و موضوع فعالیتش که در اساسنامه بیان شده است در چهار چوب قانون برای رسیدن به ان هدف فعالیت کنند .
انواع شرکتهای چند منظوره:
این شرکتها دو دسته هستند که شامل شرکت چند منظوره ی عام و شرکت چند منظوره ی خاص
فعالیت این شرکتها به این بستگی دارد که در رابطه با موضوع و طرحی که می خواهند فعالیت کنند مجوز ان را کسب کرده باشند و همچنین سرمایه ی لازم برای انجام ان طرح را داشته باشند .
شرکت تعاونی چند منظوره ی خاص:
اعضای تشکیل دهنده ی این شرکت شامل موسسسان ان یا هیئت موسس می باشد که اعضای ان  از بین افرادی که خود در تعاونی شاغل هستند و دارای شرایط لازم می باشند انتخاب می شوند .
شرکت تعاونی چند منظوره ی عام :
در این نوع شرکتها در ابتدا هیئت موسس اگهی مبنی بر اینکه عضویت برای تمام افراد ازاد است منتشر می کند و افرادی را که دارای شرایط مناسب باشند را به عضویت می پذیرند .در این نوع شرکتها اگر فردی که عضو شده است شاغل نباشد نیز مشکلی بوجود نمی اورد .در این نوع شرکتها هیئت مدیره و مدیر عامل  باید از بین افراد شاغل انتخاب شوند .
برای ثبت شرکت و مشاوره شما می توانید به موسسه ی کیا مراجعه کرده و شرکت خود را به ثبت برسانید .


Call Now