• چگونه می شود شرکت پتروشیمی به ثبت رساند

    صنایع پتروشیمی  :
    با کمک صنعت پروشیمی می توان از مواد خام نفت و گاز محصولات شیمیایی بدست اورد .امروزه به کمک صنعت پتروشیمی می توان مواد اولیه ی داروها را تهیه کرد همچنین سوخت موشک ها و سفینه های فضایی را تولید کرد .

پیگیری ثبت شرکت