• نحوه ثبت شرکت کشتیرانی

    طبق قوانین هر گونه فعالیت در زمینه ی کشتیرانی نیاز به گرفتن مجوز از سازمان بنادر و کشتیرانی دارد .
    برای ثبت شرکت کشتیرانی چه مدارکی نیاز است :
    1-دو نسخه شرکتنامه
    2-دو نسخه اساسنامه

پیگیری ثبت شرکت