• اصول حاکم بر ثبت شرکت سهامی خاص

    شرکت سهامی خاص شرکتی است که،تمام سرمایه آن منحصراَ به وسیله موسسین تامین می شود.تعداد سهامداران شرکت سهامی خاص نباید کم تر از سه نفر باشد.

پیگیری ثبت شرکت