امتیاز کاربران

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

اقدام به ثبت
پس از اینکه در اولین مجمع عمومی عادی اساسنامه شرکت یا اتحادیه تعاونی،به تصویب رسید و اولین هیئت مدیره و اولین بازرس یا بازرسان آن انتخاب شدند و مجمع مذکور با تصمیم گیری درباره سایر امور مندرج در دستور جلسه با تنظیم و تهیه صورت جلسه به کار خود پایان داد و افراد منتخب به سمت عضویت هیئت مدیره و بازرسی،قبولی خود را اعلام کردند شرکت یا اتحادیه تعاونی،تشکیل شده به حساب می آید و می توان به ثبت آن اقدام کرد.
لازمه وجود قانونی تعاونی،ثبت آن است و ماده 2 قانون بخش تعاونی با بیان اینکه "شرکت هایی که با رعایت این قانون تشکیل و به ثبت برسند تعاونی شناخته می شوند"،وجود شرکت تعاونی را موکول به ثبت آن می کند.لزوم ثبت اتحادیه تعاونی از ماده 51 قانون مذکور مستفاد می شود.

ادامه مطلب: لزوم ثبت شرکت تعاونی و نتایج حاصل از ثبت  

امتیاز کاربران

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

شرکت با مسوولیت محدود مانند سایر شرکت های تجاری دارای شخصیت حقوقی است.شرکت با مسوولیت محدود به عنوان یک شخص حقوقی می تواند دارای کلیه حقوق و تکالیفی شود که قانون برای افراد قایل است.مگر حقوق و تکالیفی که بالطبیعه،فقط انسان ممکن است دارای آن باشد.تصمیمات شرکت به وسیله مقاماتی که به موجب قانون یا اساسنامه صلاحیت اتخاذ تصمیم دارند اتخاذ می شود.

ادامه مطلب: ثبت اجباری شرکت نامه در شرکت با مسئولیت محدود  

پورتال رتبه بندی پیمانکاران - 5.0 از 5 بر اساس 3 رای

امتیاز کاربران

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active

پیمان کاری به معنای مجموعه ای است که می تواند به صورت حقیقی و یا حقوقی فعالیت نماید که قراردادی را با افراد حقیقی و یا حقوقی جهت انجام اموری از قبیل تهیه،حمل،نصب،ساخت،اجرا و...منعقد می گرداند.به شرکت هایی که با موضوع پیمانکاری به ثبت می رسد شرکت های پیمانکاری گفته می شود.

ادامه مطلب: پورتال رتبه بندی پیمانکاران  

پورتال روزنامه رسمی - 5.0 از 5 بر اساس 3 رای

امتیاز کاربران

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active

در جمهوری اسلامی ایران مطابق قانون و آیین نامه ثبت دفتر تجارتی پیش بینی گردیده است که خلاصه مندرجات ثبت دفاتر تجارتی باید جهت اطلاع عموم آگهی و منتشر گردد. بدین جهت،صاحبان اشخاص حقوقی در حوزه شرکت ها و موسسات غیر تجاری  برابر تکالیف مصرح قوانین حاکم (قانون تجارت و نظام نامه ثبت شرکت ها) مکلفند حداکثر طی مدت یک ماه از ثبت سند در مراجع ثبت شرکت ها (موارد مشمول)نسبت به انتشار آن در روزنامه رسمی و عنداللزوم روزنامه های کثیرالانتشار برابر سوابق ثبتی و مفاد اساسنامه اقدام نمایند.

ادامه مطلب: پورتال روزنامه رسمی  

امتیاز کاربران

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

به موجب ماده 14 قانون تجارت،دفاتر تجارتی،"در صورتی که مطابق مقررات این قانون مترتب شده باشد بین تجار در امور تجارتی سندیت خواهد داشت و در غیر این صورت علیه صاحب آن،معتبر خواهد بود.
قانون مدنی،ضمن بیان مقررات مربوط به اسناد،راجع به دفاتر تجارتی چنین می گوید،"دفاتر تجارتی،در موارد دعوی تاجری بر تاجر دیگر،در صورتی که از محاسبات و مطالبات تجارتی حاصل شده باشد،دلیل محسوب می شود مشروط بر این که دفاتر مزبور،مطابق قانون تجارت تنظیم شده باشد.

ادامه مطلب: پلمپ دفاتر تجاری پس از ثبت شرکت  

امتیاز کاربران

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

علامت تجاری عبارت از هر قسم علامتی است اعم از نقش-تصویر-رقم-حرف-عبارت-مهر-لفاف و غیر آن که برای امتیاز و تشخیص محصول صنعتی-تجارتی یا فلاحتی اختیار می شود.

ادامه مطلب: پورتال ثبت علائم تجاری  

پورتال اداره ثبت شرکت ها - 5.0 از 5 بر اساس 1 رای

امتیاز کاربران

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active

هر شرکتی برای اینکه رسمیت یابد و شخصیت حقوقی پیدا نماید باید به ثبت برسد،بنابراین به موجب قانون ،ثبت شرکت الزامی است و دولت می بایست حدالمقدور در تشکیل آن ها نظارت نماید تا وسیله ای برای سواستفاده نباشد.

ادامه مطلب: پورتال اداره ثبت شرکت ها  

امتیاز کاربران

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

شرکت با مسئولیت محدود،رایج ترین شرکت های بازرگانی در کشور ما می باشد.به موجب ماده 94 قانون تجارت،شرکت با مسئولیت محدود شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجارتی تشکیل شده و هر یک از شرکا بدون اینکه سرمایه به سهام و یا قطعات سهام تقسیم شده باشد فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت مسئول قروض و تعهدات شرکت می باشد.ضمناَ برای میزان سرمایه شرکت با مسئولیت محدود هیچ حداقل مبلغی تعیین نشده است.

ادامه مطلب: نحوه تنظیم اساسنامه و شرکتنامه با مسئولیت محدود  

امتیاز کاربران

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

سرمایه شرکت تضمین طلب طلبکاران از شرکت است و به همین دلیل شرکا نمی توانند از آن برداشت کنند،اما کاهش سرمایه با حفظ حقوق طلبکاران مجاز است،مشروط بر آنکه در این کاهش تساوی حقوق صاحبان سهام نیز رعایت شود.

ادامه مطلب: کاهش سرمایه در شرکت سهامی  

امتیاز کاربران

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

تغییر در سرمایه شرکت به علت نوسانات اقتصادی و بحران های مالی ممکن است حاصل شود و ضرورتاَ ایجاب نماید که سرمایه اولیه شرکت افزایش نموده یا اینکه تقلیل و کاهش یابد و این در موردی است که گزارش هیئت مدیره مبتنی بر تغییر سرمایه شرکت اعم از کاهش یا افزایش بوده و بازرس یا بازرسان شرکت گزارش مزبور را تایید نمایند. در این صورت بر عهده مجمع عمومی فوق العاده است که درباره هر یک از موارد دوگانه یعنی افزایش و یا کاهش سرمایه تصمیم مقتضی اتخاذ نماید.

ادامه مطلب: نحوه ی افزایش سرمایه شرکت سهامی  

امتیاز کاربران

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

به موجب قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران(منبعد با علامت اختصاری ق.ت.ج ا)بخش تعاونی ایجاد و امورات بخش مذکور در ماده 1 همان قانون به شرح زیر پیش بینی گردیده است:
-ایجاد و تامین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل.

ادامه مطلب: تشکیل و ثبت شرکت های تعاونی به چه صورت است؟  

امتیاز کاربران

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

اگرچه کلیه شرکت های خارجی طبق قوانین و مقررات کشور متبوع خود به ثبت رسیده اند و غالباَ بصورت سهامی یا مسئولیت محدود فعالیت دارند،لیکن برای فعالیت در این قلمرو جمهوری اسلامی ایران تابع قوانین و مقررات خاصی هستند.به لحاظ اهمیت تبیین جایگاه حقوقی فعالیت شرکت های خارجی،در قانون تجارت برخی از کشورها در کنار وضع مقررات راجع به انواع شرکت های تجاری،فصل مستقلی به شرکت های خارجی اختصاص داده اند.برای نمونه می توان به قانون امور شرکت های کشور امارات اشاره کرد.در قانون تجارت کشور ما،ماده 3 قانون ثبت شرکت ها در مورد شرکت های خارجی که در ایران فعالیت داشته اند می گوید:از تاریخ اجرای این قانون هر شرکت خارجی برای اینکه بتواند به وسیله شعبه یا نماینده به امور تجارتی یا صنعتی یا مالی در ایران مبادرت نماید باید در مملکت اصلی خود شرکت قانونی شناخته شده و در اداره ثبت تهران به ثبت برسد.پس برای اینکه شرکت های خارجی توانایی انجام عملیات تجاری را در ایران داشته باشند دو شرط لازم است:

ادامه مطلب: ثبت شرکت های خارجی  

امتیاز کاربران

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

طبق ماده 116 قانون تجارت"شرکت تضامنی شرکتی است که در تحت اسم مخصوصی برای امور تجارتی بین دو یا چند نفر با مسئولیت تضامنی تشکیل می شود،اگر دارایی شرکت برای تادیه تمام قروض کافی نباشد هر یک از شرکا مسئول پرداخت تمام قروض شرکت است..."در شرکت تضامنی سرمایه شرکت،از نظر اعتبار آن نزد اشخاص ثالث،نقش مهمی ندارد بلکه شخصیت خود شرکا و اعتبار آنان از نظر اقتصادی است که معرف شرکت است.

ادامه مطلب: ثبت و اعلام انحلال شرکت تضامنی  

ثبت شرکت های ایرانی - 4.0 از 5 بر اساس 1 رای

امتیاز کاربران

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Inactive

فلسفه ی ثبت شرکت ها این می باشد که یک رسیدگی و بازرسی کلی و تحقیق در ابتدای تاسیس شرکت به عمل آید تا معلوم شود که آیا به وجود آوردن این شخصیت حقوقی،با رعایت مقرراتی است که وضع شده یا خیر.
اولین قانون مربوط به ثبت شرکت ها در 11/3/1310 در 10 ماده به تصویب رسید و بعدها اصلاحاتی روی آن صورت گرفت که آخرین اصلاحات مربوط به 30/12/1362 می باشد.

ادامه مطلب: ثبت شرکت های ایرانی  

88882588 021

88888273 021