تبدیل شرکت به معنای تبدیل قالب یک شرکت به قالبی دیگر و تغییر نوع آن شرکت است که سبب از بین رفتن شخصیت حقوقی آن شرکت نمی گردد و نیاز به تاسیس مجدد آن شرکت نمی باشد.به موجب قانون، تبدیل شرکت سهامی به هر شرکت دیگر مجاز است.همان طور که تبدیل شرکت سهامی خاص به عام در لایحه قانونی 1347 پیش بینی شده است.در ذیل، ضمن پرداختن به شرایط تبدیل شرکت سهامی خاص به عام، به فرآیند ثبت آن می پردازیم.

 

  • شرایط تبدیل شرکت سهامی خاص به عام:

شرکت سهامی خاص می تواند با شرایط ذیل به شرکت سهامی عام تبدیل شود:
_موضوع به تصویب مجمع عمومی فوق العاده شرکت سهامی خاص برسد.
_دوسال تمام از تاریخ تاسیس و ثبت شرکت گذشته باشد.
_اساسنامه شرکت،با رعایت مقررات قانونی مربوط به شرکت سهامی عام،تنظیم و اصلاح شده باشد.
_سرمایه شرکت حداقل به میزانی باشد که برای شرکت سهامی عام مقرر است (یعنی پنج میلیون ریال)،یا شرکت سرمایه خود را به میزان مذکور افزایش دهد.

  • مدارک لازم برای ثبت تبدیل شرکت سهامی خاص به عام:

شرکت سهامی خاص باید ظرف یک ماه از تاریخی که مجمع عمومی فوق العاده آن،تبدیل شرکت را تصویب کرده است.مدارک ذیل را به مرجع ثبت شرکت ها تسلیم کند:
_صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده که تبدیل شرکت را تصویب نموده است.
_اساسنامه که برای شرکت سهامی عام تنظیم شده و به تصویب مجمع عمومی فوق العاده رسیده است.
_دو ترازنامه،و دو حساب سود و زیان مربوط به دو سال قبل از اخذ تصمیم نسبت به تبدیل شرکت،که به تایید حسابدار رسمی رسیده باشد.
_صورت دارایی شرکت در موقع تسلیم مدارک به مرجع ثبت شرکت ها،که متضمن تقویم کلیه اموال منقول و غیرمنقول شرکت بوده و به تایید کارشناس رسمی وزارت دادگستری رسیده باشد.
_اعلامیه تبدیل که باید به امضای دارندگان امضای مجاز شرکت رسیده و مشتمل بر این نکات باشد:
نام و شماره ثبت،موضوع،نوع فعالیت و مدت شرکت،مرکز اصلی شرکت و در صورتی که شعبی داشته باشد نشانی شعب آن،سرمایه شرکت و مبلغ پرداخت شده آن،تعداد و امتیازات سهام ممتاز،اگر وجود داشته باشد.در صورتی که شرکت برای مدت محدود تشکیل شده باشد تاریخ انقضای مدت،هویت کامل رئیس و اعضای هیات مدیره و مدیر عامل شرکت،شرایط حضور وحق رای صاحبان سهام در مجامع عمومی،مقررات اساسنامه راجع به تقسیم سود و تشکیل اندوخته،مبلغ دیون شرکت و همچنین مبلغ دیون اشخاص ثالث که توسط شرکت تضمین شده است.ذکر نام روزنامه کثیرالانتشاری که اطلاعیه ها و آگهی های شرکت در آن درج می گردد.

  • ثبت شرکت و انتشار آگهی تبدیل:

مرجع ثبت شرکت ها پس از وصول مدارک و تطبیق مندرجات آن ها با مقررات قانونی،تبدیل شرکت را ثبت و مراتب را به هزینه شرکت،آگهی خواهد نمود.در آگهی تبدیل شرکت باید کلیه مندرجات اعلامیه تبدیل ،ذکر گردد و قید شود که اساسنامه جدید شرکت و دو ترازنامه و حساب سود و زیان مربوط به دو سال قبل از اخذ تصمیم نسبت به تبدیل شرکت و همچنین صورت دارایی شرکت و اموال منقول وغیرمنقول آن،در مرجع ثبت شرکت ها و در مرکز شرکت برای مراجعه علاقمندان آماده می باشد.آگهی تبدیل شرکت علاوه بر روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی های شرکت در آن درج می گردد،اقلا باید در یک روزنامه کثیرالانتشار دیگر نیز آگهی شود.

  • نمونه صورتجلسه تبدیل نوع شرکت در شرکت های سهامی خاص

بسمه تعالی
نام شرکت.........شماره ثبت شرکت:.....................سرمایه ثبت شده :................صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت ....................سهامی خاص ثبت شده به شماره .......................در تاریخ .........ساعت...............با حضور کلیه/اکثریت شرکاء در محل قانونی شرکت تشکیل گردید.
الف: در اجرای مفاد ماده 101 لایحه اصلاحی قانون تجارت : 1- خانم/آقای .....................به سمت رئیس جلسه 2-خانم/آقای ....................به سمت ناظر جلسه 3-خانم /آقای ..................به سمت ناظر جلسه 4-خانم /آقای ..................به سمت منشی جلسه انتخاب شدند.
ب: در خصوص دستور جلسه،تبدیل نوع شرکت از سهامی خاص به مسئولیت محدود بحث و بررسی شد و النهایه تصمیم گرفته شد که نوع شرکت به مسئولیت محدود تغییر یابد.
ج: اساسنامه جدید در .............ماده ....................تبصره تصویب و به امضاء کلیه شرکاء رسید و جایگزین اساسنامه قبلی شد.
د: دو برگ تقاضانامه و دو برگ شرکت نامه تنظیم و به امضاء کلیه شرکا رسید.
ه: سرمایه شرکت مبلغ.........................ریال می باشد.اسامی شرکاء و میزان سهم الشرکه آنان به شرح ذیل می باشد:
1-خانم/آقای ...............................2-خانم/آقای ......................3-خانم/آقای.....................ز: سمت اعضای هیات مدیره به شرح ذیل می باشد.خانم/آقای................به سمت رئیس هیات مدیره خانم /آقای ................به سمت نایب رییس هیات مدیره خانم/آقای..............به سمت مدیر عامل

ح: حق امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهد آور شرکت با امضاء مشترک خانم/آقای..............همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری به امضاء خانم/آقای.......................همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
ی:به خانم/آقای...............( احدی از شرکاء یا اعضای هیات مدیره یا وکیل رسمی شرکت) وکالت داده می شود که ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکت ها نسبت به پرداخت حق الثبت و امضاء ذیل دفاتر ثبت اقدام نماید.
امضاء اعضای هیات رئیسه:                                                    امضاء اعضای هیات مدیره
1.رئیس هیات جلسه..................                                           1.رئیس هیات مدیره..................
2.ناظر جلسه..........................                                          2.نایب رییس هیات مدیره.............
3.ناظر جلسه.........................                                           3.مدیر عامل
4.منشی جلسه........................
در صورت نیاز به هر گونه راهنمایی با ما تماس حاصل فرمایید.
کارشناسان "کیا ثبت" افتخار دارند با مشاوره تلفنی رایگان در خدمت شما عزیزان باشند.
شماره های تماس:

  • 88882588-021
  • 88888273-021
  • فکس:88879894-021

دفتر مرکزی: تهران،میدان ونک،خیابان ولیعصر شمالی،کوچه شریفی،پلاک 55،واحد 13


Call Now