یکی از مهم ترین و اساسی ترین مباحث در تاسیس شرکت،مبحث تعیین موضوع شرکت می باشد. مطابق بند 2 اساسنامه، تعیین موضوع فعالیت هر شرکتی نشان دهنده ی هویت و اصل آن شرکت است. به همین منظور

موضوع شرکت از اهمیت بالایی برخوردار است.موضوعات شرکت سه دسته هستند:
الف-موضوعاتی که به کلی غیر قابل ثبت و فعالیت هستند.
ب-موضوعاتی که قبل از ثبت نیاز به اخذ مجوز دارند.
ج-موضوعاتی که بدون نیاز به دریافت مجوز از سازمان ها و ارگان ها به ثبت می رسند.
موضوعاتی که نیاز به اخذ مجوز دارند شامل 23 ماده هستند. مانند فعالیت مربوط به امور پولی و بانکی شرکت، موضوع فعالیت شرکتها ی تعاونی، موضوع فعالیت تعاونی فرش دستباف، موضوع فعالیت حج و زیارت و.... دیگر فعالیتهای خارج از این 23 ماده قبل از ثبت شرکت نیازی به اخذ مجوز ندارند.
تغییر موضوع شرکت
از آنجایی که موضوع شرکت همان هدفی است که شرکت به منظور آن تأسیس یا ثبت شده است موضوع یا هدف در صورتی که اعضای شرکت صلاح بدانند قابل تغییر، افزایش یا کاهش است.همه ی انواع شرکتها می توانند که موضوع فعالیت خودشان را تغییر دهند. تغییر موضوع شرکت در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده است که متعاقب تصویب و اعلام مراتب به اداره ثبت شرکت ها و آگهی جهت اطلاع عموم انجام می شود.زمانی این امر امکان پذیر است که مجوز تغییر از مراجع ذی صلاح دریافت و به اداره ثبت ارسال شود.در صورت مجوزی بودن موضوع شرکت می بایست جهت اخذ مجوزهای مورد نیاز از مراجع ذی صلاح اقدام نمود. موضوع جدید یا الحاقی باید از بین موضوعاتی انتخاب شود که مجاز و قانونی و قابل ثبت باشند.
مدارک لازم جهت افزایش یا تغییر موضوع شرکت:
_ ارایه صورتجلسه.
_ کپی آگهی تأسیس و روزنامه رسمی تأسیس.
_ کپی روزنامه رسمی آخرین تغییرات در صورت وجود تغییرات.
_ کپی برابر با اصل مدارک شناسایی تمامی اعضای شرکت.
_اخذ مجوز در صورت نیاز
با توجه به نوع شرکت، اعم از شرکت سهامی خاص یا شرکت با مسؤلیت محدود مراحل تغییر موضوع شرکت متفاوت است.
مراحل ثبت تغییر موضوع شرکت سهامی خاص  به شرح ذیل می باشد:
1-تشکیل مجمع عمومی فوق العاده.
2- تنظیم یک صورتجلسه و امضای آن به وسیله اعضای هیأت رئیسه.
3-دریافت مجوز در صورت نیاز و با توجه به تشخیص کارشناس.
4-تهیه ی لیست سهامداران که در جلسه حضور داشتند و امضای آنها.
5-تحویل اصل صورتجلسه ، لیست سهامداران حاضر در جلسه، اصل روزنامه آگهی دعوت و مجوز اخذ شده به اداره ثبت شرکتها.
مراحل تغییر موضوع شرکت و الحاق به موضوع شرکت با مسئولیت محدود به شرح ذیل می باشد:
1.تشکیل مجمع عمومی فوق العاده و تنظیم صورتجلسه و امضای ذیل آن توسط کلیه شرکا با قید میزان سهم الشرکه خود.
2.چنانچه موضوع شرکت نیاز به اخذ مجوز خاص از مراجع ذیصلاح باشد،به اداره ثبت شرکت ها مراجعه و برگ استعلام اخذ و به مرجع مربوطه تحویل و در ظرف مهلت مقرر جواب استعلام را اخذ و همراه با صورتجلسه تحویل اداره ثبت خواهد شد.
3.دفاتر ثبت بعد از تحویل مدارک توسط متقاضی امضا خواهد شد.
در تنظیم موضوع فعالیت،توجه به نکات ذیل حائز اهمیت است:
_تمامی موضوعات شرکت قابل تغییر می باشند.
_در تنظیم الحاق به موضوع یا تغییر موضوع شرکت تدوین موضوعات بازرگانی که جز لاینفک فعالیت هر شرکت می باشد اهمیت دارد.
_موضوع فعالیت شرکت های تعاونی به صورت تک موضوعی می باشد.
_موضوعات شرکت های تجاری باید از موضوعات فعالیت موسسات غیرتجاری تفکیک داده شود.
_تنظیم موضوعات گوناگون در کنار یکدیگر در قالب شرکت های چندمنظوره امکان پذیر می باشد.

آنچه در مطالب بالا عنوان شد کلیاتی از روند ثبت تغییرات درموضوع شرکتها ویا الحاق به موضوع بود. مانند تمامی موارد تخصصی، این مساله نیز نیازمند داشتن آگاهی و اطلاعات کاملاَ حقوقی و قانونی است و لذا بهتر آن است برای جلوگیری از اتلاف وقت و بهتر طی شدن مراحل مربوط به ثبت شرکت ها و هر آنچه به آن ارتباط پیدا می کند با همکاران و مشاوران متخصص ما در "کیا ثبت" تماس حاصل نموده و از تمامی خدمات این مؤسسه استفاده  بهینه را ببرید.
ما همچنان حامی تقاضاهای شما هستیم.


Call Now