به موجب قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران(منبعد با علامت اختصاری ق.ت.ج ا)بخش تعاونی ایجاد و امورات بخش مذکور در ماده 1 همان قانون به شرح زیر پیش بینی گردیده است:
-ایجاد و تامین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل.


-قرار دادن وسایل کار در اختیار کسانی که قادر به کارند ولی وسایل کار ندارند.
-پیش گیری از تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروه های خاص جهت تحقق عدالت اجتماعی.
-جلوگیری از کارفرمای مطلق شدن دولت
-قرار گرفتن مدیریت و سرمایه و منافع حاصله در اختیار نیروی کار و تشویق بهره برداری مستقیم از حاصل کار خود
-پیش گیری از انحصار،احتکار،تورم و اضرار به غیر
-توسعه و تحکیم مشارکت و تعاون عمومی بین همه مردم
تبصره-اهداف مذکور این ماده باید با رعایت ضرورت های حاکم بر برنامه ریزی عمومی اقتصاد کشور در هر یک از مراحل رشد عملی شود.
به موجب ماده 2(ق.ت.ج.1)شرکت هایی که با رعایت مقررات این قانون تشکیل و به ثبت برسند تعاونی شناخته می شوند.
تعریف شرکت های تعاونی:
به موجب ماده 17(ق.ت.ج.ه)"شرکت های تعاونی شرکت هایی است که تمام یا حداقل 51% سرمایه به وسیله اعضاء در اختیار شرکت تعاونی قرار گیرد و وزارت خانه ها،سازمان ها،شرکت های دولتی و وابسته به دولت و تحت پوشش دولت،بانک ها،شهرداری ها،شوراهای اسلامی کشور،بنیاد مستضعفان و سایر نهادهای عمومی می توانند جهت اجرای بند 2 اصل 43 از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر از قبیل مشارکت،مضاربه،مساقات،اجاره،اجاره به شرط تملیک،بیع شرط،فروش اقساطی،صلح،اقدام به کمک در تامین یا افزایش سرمایه شرکت های تعاونی نمایند بدون آن که عضو باشند.
تبصره-در مواردی که دستگاه های دولتی در تاسیس شرکت های تعاونی شریک می شوند ظرف مدتی که با موافقت طرفین در ضمن عقد شرکت تعیین خواهد شد سهم سرمایه گذاری دولت به تدریج بازپرداخت و صد در صد سرمایه به تعاونی تعلق خواهد گرفت".چنانکه مطابق ماده 26 همان قانون"تعاونی های تولید شامل تعاونی هایی است که در امور مربوط به کشاورزیی،دامداری،دامپروری،پرورش صید ماهی،شیلات،صنعت،معدن،عمران شهری و روستایی و عشایری و نظایر این ها فعالیت می نمایند".
و به موجب ماده 27"تعاونی های توزیع عبارتند از تعاونی هایی که نیاز مشاغل تولیدی و یا مصرف کنندگان عضو خود را در چهارجوب مصالح عمومی و به منظور کاهش هزینه ها و قیمت ها تامین می نمایند".
تعاونی های موضوع این قانون با رعایت قوانین و مقررات می توانند به امر صادرات و واردات در موضوع فعالیت خود بپردازند.
تشکیل و ثبت شرکت های تعاونی:
تاسیس شرکت های تعاونی بر اساس اقدام مجمع موسس که عبارت از عده ای افراد واجد شرایط عضویت می باشد صورت می گیرد،تعداد اعضای مجمع عمومی موسس هفت نفر بوده که سه نفر را از بین خود به عنوان هیات موسس انتخاب می نمایند و متعاقباَ هیات اخیر یک نفر نماینده تام الاختیار خود را به اداره کل تعاون معرفی می نماید.هیات موسس اساسنامه شرکت را طبق قانون و مقررات و تطبیق آن با اساسنامه های مقبول وزارت تعاون تنظیم نموده و کلیات طرح پیشنهادی مشتمل بر توجیه ضرورت تشکیل تعاونی،اعلام تعداد و مشخصات داوطلبان اولیه عضویت و مهارت ها و تخصص های آنان در تعاونی های تولیدی،چگونگی تهیه سرمایه و میزان سهم هر عضو جهت تامین سرمایه شرکت،اعلام نام بانک یا موسسه ی اعتباری،توضیح میزان و چگونگی سرمایه گذاری و مشارکت وزارت خانه،سازمان و یا شرکت دولتی،وابسته یا تحت پوشش دولت،بانک،نهاد انقلاب اسلامی و یا تعاونی دیگر را تهیه می نماید و با تقدیم تقاضانامه کتبی تاسیس شرکت،اولین مجمع عمومی را جهت تصویب و ثبت اساسنامه و تعیین هیات مدیره و سایر وظایف مجمع عمومی پس از کسب موافقت وزارت یا اداره کل تعاون دعوت کرده و تشکیل می دهد(مستفاد از ماده 31 و 32 و بخش الف دستورالعمل تشکیل شرکت ها و اتحادیه های تعاونی)لازم به تذکر است که اداره تعاون متعاقب وصول مدارک فوق آن را مورد بررسی و اظهارنظر قرار داده و موافقت اولیه خود را اعلام می نماید.در اولین جلسه رسمی مجمع عمومی عادی که با شرکت متقاضیان همراه با رسید لازم اتحادیه سهام مقرر تشکیل می شود،اساسنامه پیشنهادی پس از بحث و بررسی با موافقت حداقل دو سوم اعضا تصویب شده و اعضایی که با مصوبه آن مجمع در مورد اساسنامه موافقت نداشته باشند می توانند در همان جلسه تقاضای عضویت خود را پس بگیرند.(مستفاد از تبصره 2 و 3 ماده 32)
حداقل و حداکثر تعداد عضو در تعاونی ها به نسبت سرمایه و فرصت اشتغال و نوع فعالیت و رعایت اصل عدم تمرکز و تداول ثروت به موجب آیین نامه مصوبه وزارت تعاون تعیین می گردد،ولی در هر حال تعداد اعضاء از 7 نفر کمتر نخواهد بود(ماده 6)
در همان جلسه اول مجمع عمومی عادی اعضاء هیئت مدیره انتخاب می گردند و با تشکیل اولین جلسه هیات مدیره،اسامی و مشخصات کامل اعضای هیات مدیره و مدیر عامل و بازرسان شرکت تهیه و جهت بررسی تقدیم اداره کل تعاون می گردد.اولین هیات مدیره منتخب شرکت تعاونی مکلف است پس از اعلام قبولی با انجام تشریفات مقرر نسبت به ثبت تعاونی اقدام نماید.جهت ثبت شرکت ها و اتحادیه های تعاونی پس از طرح و تصویب آن ارائه مدارک زیر در چهار نسخه به اداره ثبت شرکت ها الزامی است(مستفاد از ماده 51)
-صورت جلسه تشکیل مجمع موسس و اولین مجمع عمومی عادی و اسامی اعضاء و هیات مدیره منتخب و بازرسان و مدیر عامل شرکت
-اساسنامه مصوب مجمع عمومی-درخواست کتبی ثبت-طرح پیشنهادی و ارائه مجوز وزارت تعاون-رسید پرداخت مقدار لازم التادیه سرمایه-مدارک دعوت تشکیل اولین جلسه مجمع عمومی عادی(موضوع بند 2 ماده 32)-موافقت نامه تشکیل شرکت یا اتحادیه (تبصره ماده 51)-مجوز ثبت شرکت یا اتحادیه(بند 28 ماده 66 و بند 4 ماده 51)
لازم به تذکر است که به موجب مقررات وزارت تعاون سرمایه تامین یا تعهد شده از طرف اعضاء در مرحله تاسیس شرکت نباید کمتر از 51 درصد کل سرمایه شرکت باشد و هر تعاونی وقتی ثبت و تشکیل می گردد که حداقل یک سوم سرمایه آن تادیه و در صورتی که به صورت نقدی و جنسی باشد تقدیم و تسلیم شده باشد.اعضاء تعاونی نیز مکلفند مبلغ پرداخت نشده سهم خود را ظرف مدت مقرر در اساسنامه تادیه بنمایند.(ماده 21)
اداره ثبت شرکت ها موظف است که پس از دریافت اسناد و مدارک لازم نسبت  به ثبت تعاونی ها و آگهی در روزنامه رسمی اقدام نماید(ماده 52)
پس از ثبت شرکت یا اتحادیه تعاونی ،مراحل اخذ پروانه تاسیس طبق دستورالعمل وزارت تعاون به شرح زیر می باشد:
-درخواست کتبی شرکت یا اتحادیه تعاونی
-ارائه مدارک ثبت شرکت یا اتحادیه تعاونی و آگهی تاسیس مندرج در روزنامه رسمی
-تعیین شماره مخصوص(کد)از طرف وزارت تعاون یا اداره کل تعاون استان برای شرکت یا اتحادیه تعاونی ثبت شده
-بالاخره صدور پروانه تاسیس برای متقاضی توسط وزارت تعاون یا اداره کل تعاون استان
"ارائه تخصص خدمات ثبتی در کیا ثبت"
"رضایت شما افتخار ماست."


Call Now