هر تشکیلات وسازمان وهرتیم و گروه کاری تحت یک اسم یانام خاص فعالیت میکندوچنانچه مابخواهیم فعالیت خود را درقالب یک شرکت یا یک موسسه انجام دهیم ناگذیر به ثبت آن شرکت یا یک موسسه انجام دهیم.ناگذیر به ثبت آن شرکت یا موسسه می باشیم که در ابتدای مراحل ثبت یک شرکت ماباید نام های مورد تقاضای خودرا به اداره ثبت شرکتها تسلیم نماییم ودرصورت عدم تشابه وتکرار ویا عدم استفاده از نامهای ممنوعه کارشناس مربوطه نام مورد نظر مارا تایید می کند و پس از تایید نام مورد نظر می توانیم ادامه مرحله ثبت شرکت را انجام دهیم و چنانچه نام های مورد نظر ما تایید نشوند باید مجددا نام های جدیدی را به اداره از طریق سامانه اینترنتی آن تسلیم نماییم.وباتوجه به قوانین تائید  نام می بایست آنقدر این مرحله را تکرار کرد تا درنهایت نام شرکت ماثبت وتائید می گردد.درهنگام انتخاب وگزینش نام شرکت می بایست یک سری نکات را مورد نظر و مورد بررسی قراردهیم.برخی از نکات مهم جهت انتخاب وتائید نام شرکت به شرح زیر است .

ثبت شرکت خود را از کیا ثبت بخواهید.


1- دقت کنیم که حداقل2کلمه کاملا ایرانی را باید گزینش وانتخاب کنیم (برخی از وکلا وموسسات خدمات ثبتی به متقاضیان پیشنهاد می کنند که جهت نام شرکت حداقل باید 3یا4کلمه را انتخاب کنید.اما واقعیت این است که می توان از2کلمه هم استفاده کرد که اصطلاحا به آن اسم دوسیلابی می گویند واین موضوع همچنان قابل اجراست که اسم شرکت شما دوسیلابی ثبت شود.اما برای ثبت یک اسم دوسیلابی باید نکاتی را رعایت کنیم تادر حداقل زمان کارشناس پرونده اسم منتخب ماراتائید کند.برخی نکات برای ثبت اسم شرکت به صورت دو کلمه ای یا دو سیلابی به شرح زیراست.
1-الف- سعی کنید حتما قبل از دو کلمه منتخب خود از یک (عنوان)استفاده کنید(عنوان)به این معنی است که معرف نوع فعالیت شرکت شماست درواقع عنوان جدا از سیلاب می باشد.عنوان یعنی اینکه شما در چه حوزه ای فعالیت می کنید.واین عنوان می تواند به خاص بودن اسم شرکت ونام شرکت شما نیز کمک کند وجهت اطلاع شما باید گفت که درحال حاضر اسم شرکت اگردو کلمه ای باشد تنها درصورتی به ثبت می رسد و تائید می شود که در ابتدای آن از عنوان استفاده شده باشد.به عنوان مثال
-شرکت:عمرانی گذر سازه
درمثال بالا اسم شرکت (گذر سازه)می باشد که کلمه (عمرانی)جزو عنوان لحاظ می شود چرا که به تنهایی نمی تواند معنی کاملی بدهد وبیشتر معرفی کننده نوع فعالیت شرکت می باشد.درست است درنام مذکوراز 3کلمه استفاده شده.امانام شرکت را گذر سازه بیان می کنند وشما می توانید از عناوین مختلفی باتوجه به نوع وموضوع فعالیت خود استفاده کنید.برای مثال جهت ثبت یک شرکت که در زمینه تاسیسات و تجهیزات فعال می باشد می توان از عنوان (تاسیساتی)استفاده کنید به عنوان مثال
شرکت( تاسیساتی اندیشه آتی) که دراین نام کلمه (اندیشه) یک سیلاب و(آتی) یک سیلاب درنظر گرفته می شوند وکلمه (تاسیساتی) به صورت (عنوان)درنظر گرفته می شود.
شرکتهایی که در هیت مدیره آنها مهندس وجود دارد.یعنی یکی از اعضای هیت مدیره شرکت دارای مدرک تحصیلی مهندسی می باشد..می توانند درنام خود از عنوان (مهندسی)استفاده کنند.
برای مثال می توان گفت:برای ثبت یک شرکت که موضوع فعالیت آن طراحی ودکوراسیون داخلی ساختمان می باشد ویا یک شرکت که موضوع فعالیت آن طراحی نمای داخلی و خارجی ساختمان می باشد ویا یک شرکت که موضوع فعالیت آن طراحی نمای داخلی و خارجی ساختمان می باشد ودربین اعضای هیت مدیره آن فردی هست که دارای مدرک تحصیلی لیسانس معماری یا لیسانس عمران یا لیسانس سیویل باشد می توانند درنام شرکت خود از عنوان (مهندسی) استفاده کنند.به عنوان مثال می توان گفت:شرکت(مهندسی کلبه ساز)
دراسم بالا از کلمه (مهندسی)به عنوان معرف وتوضیح دهنده شرح فعالیت شرکت استفاده شده و از دوکلمه (کلبه)و(ساز)به عنوان دوسیلاب ایرانی جهت نام شرکت استفاده شده.همینطور می توان برای شرکتهایی که در هیت مدیره آنها 2یاچند مدرک مهندسی وجود دارد یعنی افرادی در بین هیت مدیره حضور دارند که دارای مدرک تحصیلی لیسانس وبالا تر هستند می توانند درنام شرکت خود از عنوان(مهندسین)که جمع کلمه (مهندسی)می باشد.استفاده کنند.به عنوان مثال دریک شرکت که 3نفردارای مدرک تحصیلی لیسانس عمران هستند می توانیم ازکلمه(مهندسین)درعنوان شرکت استفاده کنیم وبرای مثال اسم شرکت را (مهندسین رهیاب مسیل) پیشنهاد دهیم.شرکت هایی که موضوع فعالیت آنها(مشاور)می باشد یعنی کار شرکت ارائه مشاوره یا طراحی می باشد.می توانستیم از کلمه (مهندسین مشاور)برای(عنوان)استفاده کنیم وبرای مثال اسم شرکت را (مهندسین مشاورشهراباد)انتخاب کنیم.توجه داشته باشیم که در این مثال از کلمه (مهندسین) به این دلیل استفاده کردیم که در هیت مدیره شرکت حتما حداقل2نفر دارای مدرک مهندسی هستند واز کلمه (مشاور)هم به این دلیل استفاده کردیم که در موضوع فعالیت شرکت از کلمه وجمله(مشاوره وطراحی)استفاده شده.
درسالهای گذشته می توانیم ازیک کلمه برای ثبت شرکت استفاده کنیم امادراین روزها که تعداد درخواست برای ثبت شرکت به اوج خود رسیده.اداره ثبت شرکتها به هیچ صورت (تک کلمه)راحتی با استفاده از عنوان تائید نمی کند.یعنی شما نمی توانید به صورت زیر نام شرکت خودرا تائید کنید:
(عمرانی آبادیس)
به دلیل وجود فقط یک سیلاب درنام فوق این نام قابل بررسی وتائید نمی باشد و در صورتی می توان نام فوق را تائید گرفت که یک سیلاب دیگربه آن اضافه شود مثلا:(عمرانی آبادیس مسیر)
اغلب متقاضیان ترجیح می دهند که شرکت خودرا با یک نام زیبا به ثبت برسانندو درهمین راستا بسیار تلاش می کنند وزمان می گذارند حساسیت به خرج می دهند تاحتما والزاما نام دوسیلابی را برای شرکتشان به ثبت برسانند وباتوجه به توضیحات فوق وبا استفاده از مشاوران این موسسه درزمان وهزینه خود صرفه جویی کنید ونامی رابرای شرکت خود انتخاب کنید که با کمترین اتلاف وقت ودراسراع وقت مورد تائید کارشناسان قرار بگیرد
1-ب- برای گرفتن یک نام دوسیلابی برای اسم شرکت دقت کنید ازدو کلمه خیلی خاص استفاده کنید.منظور از کلمه خاص کلماتی است که کمتر بین عوام مردم رواج داشته باشد ودرعناوین مختلف از آنها کمتراستفاده شده باشد.اسم خاص اسمی است که از ترکیب 2یاچند کلمه خاص تشکیل شده باشد مثل واژه (اسپرلوس)که به معنی کاخ پاداشاهی می باشد.یا مثل کلمه(تات) که به معنی (قوم پارسی که در مازندران واسد باد وفارسی زبانان بوده اند)
این کلمات وامثال آنها را(کلمات خاص)می گویندواگر شمادو کلمه خاص را کنار یکدیگر قراردهید وقبل از آنها هم یک(عنوان)لحاظ کنید مطمئنا اسم دوکلمه ای شرکت خودرا به ثبت خواهید رساند ومشاوران و کارشنان این موسسه در این زمینه می توانند به شما خدمت رسانی کنند.
2- دقت کنیم که اگر کلمه ای که انتخاب می کنیم در لغت نامه های دهخدا یا(معین)موجود نباشدیعنی دارای معنی کاملا فارسی نباشند نمی توانیم درنام شرکت از آن استفاده کنیم. توجه به این نکته ضروریست که ممکن است کلمه ای در فرهنگ لغات وجود داشته باشد اما ریشه ایرانی نداشته باشد یعنی کلمه اصالتا فرانسوی است یا اصالتا ترکی است ودر فرهنگ لغت آن کلمه معنی شده ودر جلوی آن هم قید شده که فرانسوی است یا انگلیسی است ویا ترکی است ویا عربی است این کلمات قابل پذیرش جهت ثبت شرکت یا اسم شرکت نمی باشد.به عنوان مثال کلمه (تاگور)که در فرهنگ لغت دهخدا موجود است ولی معنی آن قید شده (نام یک نویسنده.هندی )است.یعنی صرف اینکه این کلمه درلغت نامه دهخدا موجود می باشد نمی توان از آن درنام شرکت استفاده کرد چون این کلمه معنی ایرانی ندارد.یا مثل کلمه (تارسیه)که در ریشه فرانسوی است ولی در لغت نامه دهخدا به عنوان (نوعی از پستانداران)ترجمه شده پس قبل از ارجاع ودرخواست پذیرش اسم شرکت خود حتما این نکته را رعایت فرمائید واز مشاورین وکارشناسان موسسه ثبت کیا دراین خصوص اطلاعات لازم را کسب نمائید.
3- شما می توانید شرکت خودرا با هر نامی که راحت تر و سریعتر مورد پذیرش قرار می گیرد به ثبت برسانید ودرآینده با تشکیل مجمع عمومی فوق العاده نام شرکت خود را تغییر دهید ودرکنار اینکه شرکت خودرا وشماره ثبت شرکت خودرا دارید تلاش خودرا درجهت تغییر نام شرکت خود ادامه دهید تا اینکه سرانجام به نام مورد نظر خود دست پیدا کنید با استفاده از این روش شما دیگرتاسیس شرکت خودرا به تعویق نمی اندازید ومطلع باشید که نام شرکت گزینه قابل تغییری است که می توانید مکررا آن را تغییر دهید بدین ترتیب پیشنهاد می شود هرنام پیشنهادی از سوی کارشناسان یا تیم های ثبتی را به ثبت برسانید و پس از اخذ شماره ثبت شرکت خودو اینکه آرامش خاطر ایجاد کنید برای ثبت شرکت خود بعد از آن اقدم نمائید جهت تغییر نام شرکت خود.
4- برای انتخاب نام شرکت نباید از کلمات ممنوعه استفاده کرد چرا که قابلیت ثبت شدن ندارند وکار پیس از ارجاع (ردنام)می شوند.
کلمات ممنوعه شامل کلماتی است که بنا به دلایلی جنبه عام بودن دارند.عام بودن یعنی اینکه این کلمات را نمی توان به یک نفر یا یک شرکت اختصاص داد و دیگران را از داشتن آن محروم کرد ویا کلماتی هستند که اگر کسی از آن استفاده کند اذهان را به سمت و سوئی می برد که آن کلمه است.واگر چنانچه آن شرکت دچار قانون گریزی یا تخلفی شود ارزش واعتبار واهمیت وقداست آن کلمه دچار اشکال می شود برای روشن شدن موضوع برخی از این کلمات را در اینجا اختصار نام می بریم:
اسامی کشورهای جهان :مثل انگلیس.آرژانتین.مصر.هندو....
اسم کشور عزیزمان:ایران (کلمه ایران مربوط به همه ایرانیان است و نمی تواند به یک شرکت یا چند شرکت تعلق بگیرد)
اسامی عربی:حسین-فاطمه-علی-رضا-معصوم-حسن و..
اسامی لاتین مثل جنرال.اورژینال و....
اعداد مثل 1.2.3و.....
کلمه:مرکزه(بدلیل اینکه شما نمی توانید خود را تنها مرکز انجام موضوع شرکت خود معرفی کنید وباید فضای رعابت برای رقبای شماهم وجود داشته باشد
اشکال هندسی مثل:                             
حروف اختصار ر- ب -س -ک و....
لغات واسامی مراکز دولتی که منحصرا دراختیار دولت است:سازمان-اداره-ارتش-سپاه-اتحادیه-سندیکا-بازار


Call Now