شرکت مختلط غیر سهامی چیست؟
به موجب ماده 141 <<شرکت مختلط غیر سهامی شرکتی است که برای امور تجارتی در تحت اسم مخصوص بین یک یا چند نفر شریک ضامن و یکم یا چند نفر شریک با مسئولیت محدود بدون انتشار سهام تشکیل می شود>> این تعریفی می باشد که در قانون تجارت در رابطه با شرکت مختلط غیر سهامی ارائه گردیده است و همچنین باید اشاره شود که شرکت مختلط غیر سهامی،مانند سایر شرکت های تجارتی،دارای شخصیت حقوقی است.یعنی،به عنوان یک شخص حقوقی،می تواند دارای کلیه ی حقوق و تکالیفی شود که قانون برای افراد قائل است.مگر حقوق و تکالیفی که طبیعتاَ فقط انسان می تواند دارای آن باشد.


تاریخچه این نوع از شرکت در اروپا به پیش از از قرون وسطا بازمیگردد دورانی که اشراف و نجیب زادگان اروپایی تجارت و شرکت در آن را دون از شان خویش می دانستند و در شرکتهای متداول روز مانند تجارت های دریایی شریک می شدند و یا بعضا قسمتی از سرمایه را تامین می نمودند اما با دو شرط که نامشان در شراکت برده نشود و همچنین بیش از میزان سرمایه گذاریشان مسئول دیون پیش آمده در تجارت نمی بودند . و تاجر اصلی مسئول کلیه قروض و دیون احتمالی بوده است .
توجه داشته باشید که در قانون تجارت ایران با توجه به ویژگی های حقوقی شرکت های سهامی ،با مسئولیت محدود و تضامنی ،و تلفیق بعضی از این ویژگی ها،تشکیل دو نوع شرکت مختلط را مجاز دانسته است:
الف-شرکت مختلط سهامی
ب-شرکت مختلط غیر سهامی
علاوه بر تعاریفی که در بالا از شرکت مختلط غیر سهامی ارائه شد، شایان ذکر است این نوع شرکت با حداقل دو شریک قابل تاسیس می باشد اما در این نوع شرمت همواره دو گروه سهام دار وجود دارد که بر خلاه سایر شرکتهای تجاری ار مسئولیت و تعهد یکسان بر خوردار نمی باشند. این شرکت که عموما برای امور تجاری با نامی خاص بین چند شریک ضامن و همپنین یک یا چند شریک با مسئولیت محدود بدون انتشار سهام تشکیل می شود و در واقع ترکیبی از شرکتهای تضامنی و با مسئولیت محدود می باشد که دارای شریک ضامن و شریک با مسئولیت محدود است و مسلما شریک ضامن مسئول و متعهد کلیه قروض و تعهدات شرکت می باشد .
شایان ذکراست که در نام این شرکت می بایست از عبارت ((شرکت مختلط ))و حداقل نام یکی از شرکای ضامن قید شود قید عبارت شرکت مختلط جهت معرفی نوع آن در مقابل اشخاص ثالث و تمایز آن از شرکت تضامنی است.  توجه داشته باشید که قید نام شرکای ضامن به جهت حفظ اعتبار شرکت می باشد اما اسامی هیچ یک از شرکاء با مسئولیت محدود نمی بایست در نام قید شود چراکه این نوع شرکاء دارای مسئولیت ضمانتی در مقابل شرکت نمی باشند و مسئولیتشان به نسبت سرمایه اولیه می باشد ونمی توان با اعتبار نام آنان معامله نمود و طبق حکم صریح ماده 143  «هر یک از شرکاء با مسئولیت محدود که اسمش جزء اسم شرکت باشد در مقابل طلبکاران شرکت ، شریک ضامن محسوب خواهد شد» .

هیچ یك از شركای ضامن نمی تواندسهم خود را به دیگری منتقل كند. مگر به رضایت تمام شركا. ((ماده ١٤٤ ناظر به ماده ١٢٣ ق.ت))و نیز شریك با مسئولیت محدود حق ندارد بدون رضایت سایر شركا تمام یا قسمتی از سهم الشركه خود را به شخص ثالث انتقال داده و او را در شركت مختلط داخل نماید((ماده ١٤٨ ق.ت.)). در چنین صورتی شخص ثالث مزبور حق دخالت در اداره شركت و حق بازرسی در امور شركت را نخواهد داشت.
ضمنا در اساسنامه شركت مختلط غیر سهامی می توان بازرس یا بازرسان را برای كنترل و مراقبت شركت پیش بینی نمود
در اینجا به مواردی که باعث انحلال شرکت مختلط غیر سهامی خواهد شد می پردازیم (ماده ١٦١ ناظر بر ماده ١٣٦ ق.ت)
١ - در موارد فقرات ١و ٢و٣ ماده ٩٣ ق.ت. (منسوخه)
٢- در صورت تراضی تمام شركا
٣ - در صورتی كه یكی از شركا به دلایلی انحلال شركت را از دادگاه تقاضا نموده و دادگاه با احراز موجه بودن دلایل مزبور حكم به انحلال شركت بدهد.
٤ - در صورت فسخ یكی از شركا مطابق با ماده ١٣٧ ق.ت.
٥ - در صورت ورشكستگی یكی از ای شركا مطابق ماده ١٣٨ ق.ت.
٦ - در صورت فوت یا محجوریت یكی از شركا مطابق مواد ١٣٩ و ١٤٠ ق.ت.
مطابق قسمت دوم ماده ١٦١ ق.ت مرگ یا محجوریت یا ورشكستگی شریك یا شركای با مسئولیت محدودموجب انحلال شركت نمی شود.
در این مقاله به بررسی شرکت مختلط غیر سهامی بررسی شد در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر در رابطه با هر کونه عملیات ثبت شرکت با کارشناسان شرکت کیا ثبت در ارتباط باشید


Call Now