در این مقاله قصد داریم به بررسی قوانین و شرایط ایجاد یکسری از تغییرات در شرکت پس از ثبت آن بپردازیم نکاتی که ممکن است جزئیات و یا کلیات رویکرد یک مجموعه را در بر گیرد ،مواردی که در این مقاله بررسی شده است مواردی می باشد که بیشترین دلیل مراجعه را داشته اند . توجه داشته باشید که این قوانین دارای ماهیت کلی در رابطه با انواع شرکت تجاری قابل ثبت در ایران می باشند اما در برخی ار موارد دارای تفاوت های اندکی هستند بنا براین این مقاله به چگونگی اعمال این تغییرات در شرکت سهامی خاص می پردازد:

 

تغییر نام شرکت سهامی خاص:

از رایج ترین مواردی که شاید پس از ثبت شرکت با آن برخورد نمایید تصمیم به تغییر نام شرکت باشد بدین معنا که شما در زمان ثبت نامی را برای شرکت و کسب و کار خود برگزیدید که اکنون به هر دلیلی  تصمیم به تغییر آن دارید :

مدارک مورد نیاز جهت تغییر نام شرکت سهامی خاص:

1- قبل از صورت جلسه تغییر نام، متقاضی باید نسبت به پرداخت حق الثبت اقدام و سپس به واحد تعیین نام، جهت اخذ و ثبت ، نام جدید مراجعه نماید

2- تشکیل جلسه مجمع عمومی فوق العاده و تنظیم صورت جلسه به امضاء هیات رئیسه رسیده باشد.

3- رعایت تشریفات دعوت بر اساس قانون تجارت و اساسنامه شرکت.

4-بعد از تنظیم صورت جلسه ، اصل صورت جلسه و لیست سهامداران حاضر در جلسه که به امضاء آنان رسیده، فیش پرداخت حق الثبت جهت تغییر نام و اصل روزنامه حاوی آگهی دعوت و مجوز اخذ شده تحویل ثبت شرکتها خواهد شد ، و بعد از تحویل کلیه  مدارک و قبول و تائید نام انتخابی ، به وسیله مسئول تعیین نام اداره ثبت شرکتها تغییر نام امکان پذیر خواهد بود.

البته توجه داشته باشید که دلیل شما برای تغییر نام شرکت از نظر حقوقی اهمیتی ندارد اما نام انتخابی جدید نیز طبعا می بایست از قوانین انتخاب نام تبعیت نماید (قوانین انتخاب نام در مقاله ایی به تفصیل توضیح داده شده است) . 

تغییر موضوع شرکت سهامی خاص:

تمامی انواع شرکت ها می توانند موضوع فعالیت خود را به کلی تغییر دهند و یا مواردی را اضافه و یا کم نمایند ،که ما به مراحلی که در شرکت سهامی خاص ملزم به طی آن هستید اشاره کرده ایم نکته مهم این است که در مواردی برای اضافه کردن این موضوع جدید نیاز به اخذ خواهید داشت.

1-  تشکیل مجمع عمومی فوق العاده و تنظیم صورت جلسه که به امضاء هیات رئیسه رسیده باشد.

2- اخذ مجوز در صورت نیاز بنا به اعلام کارشناس

3- بعد از تنظیم صورت جلسه اصل صورت جلسه و لیست سهامداران حاضر در جلسه که به امضاء آنان رسیده، و اصل روزنامه حاوی آگهی دعوت و مجوز اخذ شده تحویل اداره ثبت شرکتها خواهد شد.

 

تغییر محل شرکت سهامی:

این موردی است که شرکتها ممکن است به دفعات با آن برخورد نمایند برای اعلام و ثبت تغییر آدرس شرکت به مدارک ذیل نیاز دارید: 

مراحل و مدارک مورد نیاز جهت تغییرمحل شرکت سهامی:

1- تشکیل جلسه مجمع عمومی فوق العاده و تنظیم صورت جلسه به امضاء هیات رئیسه رسیده باشد.

2- رعایت تشریفات دعوت بر اساس قانون تجارت و اساسنامه شرکت . قابل ذکراست هر گاه اختیار تغییر محل شرکت در اساسنامه به هیات مدیره شرکت تفویض شده باشد، هیات مدیره با تنظیم صورت جلسه نسبت به ثبت تغییر محل شرکت اقدام می کند . و هرگاه تغییر محل شرکت از یک شهرستان به شهرستان دیگر باشد، باید پرونده شرکت به شهرستان مربوطه با در خواست هیات مدیره با تصویب و تنظیم صورت جلسه ارسال گردد.

 

نقل و انتقال سهام:

نقل و انتفال سهام که در این شرکتها دارای دو وضعیت وطبعا دو قانون متفاوت می باشد :

الف : نقل و انتقال سهام ،در صورتی که طبق اساسنامه بر عهده هیات مدیره باشد.

ب : نقل و انتقال سهام ،در صورتی که اساسنامه بر عهده مجمع عمومی فوق العاده باشد.

 

در مورد (الف- نقل و انتقال سهام از طریق هیات مدیره ) مدارک مورد نیاز:

1- تشکیل جلسه هیات مدیره بر اساس رعایت مفاد اساسنامه در خصوص حد نصاب اکثریت اعضاء

2- تنظیم صورت جلسه که به امضاء اعضای هیات مدیره و امضای خریداران و فروشندگان رسیده باشد.

3- فتوکپی شناسنامه سهامداران جدید

4- اخذ برگ مفاصا حساب نقل و انتقال سهام از سازمان امور مالیاتی کشور.

5- فهرست صاحبان سهام قبل و بعد از نقل و انتقال سهام.

6- بعد از تشکیل جلسه و تنظیم صورت جلسه، اصل صورت جلسه همراه با مدارک فوق الذکر تحویل اداره ثبت شرکتها خواهد شد.

 

در مورد (ب- نقل و انتقال سهام از طریق مجمع عمومی فوق العاده) مدارک مورد نیاز:

1- تشکیل جلسه مجمع عمومی فوق العاده و تنظیم صورت جلسه که به امضای هیات رئیسه و خریدار و فرشنده سهام رسیده باشد.

2- فتوکپی شناسنامه سهامدار یا سهامداران جدید.

3- اخذ برگ مفاصا حساب نقل و انتقال سهام از سازمان امور مالیاتی کشور.

4- فهرست صاحبان سهام قبل و بعد از نقل و انتقال

5- فهرست جداگانه صاحبان سهام بعد از نقل و انتقال. در تنظیم فهرست سهامداران قبل و بعد از نقل و انتقال باید تاریخ جلسه و نام و نام خانوادگی سهامداران و تعداد سهام قید گردیده و به امضای همگی آنها رسیده باشد.

6- در صورتی که جلسه مجمع عمومی فوق العاده با حضور اکثریت سهامداران تشکیل شده باشد، ارائه روزنامه شرکت که آگهی دعوت در آن درج شده است باید همراه با صورتجلسه تنظیمی و سایر مدارک فوق الذکر توسط نماینده قانونی شرکت تحویل اداره ثبت شرکتها شده و بعد از ثبت صورت جلسه ذیل دفاتر ثبت امضاء شود.

تغییر نوع شرکت :

در آخر به بررسی تغییر نوع شرکت می پردازیم به عنوان مثال شما شرکت سهامی خاص تاسیس کرده اید و می خواهید آن را به شرکت با مسئولیت محدود تغییر دهید در این شرایط شما به این مدارک و طی این مراحل نیاز خواهید داشت:

1- صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده بامضای هیات رئیسه 

2- اصل آگهی دعوت در صورت تشکیل مجمع به اکثریت

 3- دو نسخه اظهارنامه

 4- دو نسخه شرکتنامه

5- دو نسخه اساسنامه شرکت با مسئولیت محدود

6- فتوکپی شناسنامه و پایان خدمت در صورت مشمولی شرکا.

 


Call Now