در رابطه با ثبت نمایندگی و یا ایجاد شعبه شرکت های خارجی در ایران باید بدانید که هرشرکتی که در کشورهای خارجی ثبت شده باشد و فعالیت متناسب با قوانین ایران اسلامی داشته باشد می تواند درایران شعبه ایجاد نماید و یا نمایندگی اعطا کند و در بازار کسب و کار ایران طبق قوانین جمهوری اسلامی و همچنین قوانین تجاری ایران فعالیت نماید.

همانطور که در بالا ذکر شد فعالیت شرکت های خارجی درایران به دو شیوه مرسوم می باشد :

ایجاد شعبه 

اعطای نمایندگی

 

که در ادامه به بررسی هر کدام از این انواع و تفاوت های آن می پردازیم :شرکت های داخلی و ایرانی می توانند از یک شرکت و برند خارجی طی قرار دادی با زمان مشخص شده نمایندگی دریافت نمایند و در طی این دوره با توجه به قوانین اصلی شرکت مادرمجموعه محصولات و یا خدمات  آن شرکت را در ایران ارائه می دهند در این حالت مجموعه ایرانی در بسیاری از امور در رابطه با اداره مجموعه خود مختار می باشد و تنها ملزم به رعایت یکسری از قوانین ابتدایی شرکت اصلی می باشد و لازم به اشاره است که در این شرایط هر دو مجموعه تا زمان اتمام قرار داد همکاری را ادامه می دهند و  لازمه خاتمه فعالیت اتمام زمان قرار داد می باشد .

در شرایط دیگر شرکت خارجی اقدام به ایجاد شعبه ایی از شرکت خود درایران می نماید که در این حالت این شعبه را مانند شرکت اصلی و با سیاست های اصلی شرکت راهبری مینماید و مدیران و کارمندان ارشد از سوی خود شرکت استخدام می شوند و در چهار چوب قوانین جمهوری اسلامی ایران فعالیت می نمایند. هنگامی که یک شرکت خارجی در ایران ایجاد شعبه نماید زمان خاتمه کار با نظر خود شرکت اصلی می باشد و در هر زمانی که لازم دید می تواند به فعالیت شعبه خاتمه دهد. در این وضعیت هزینه های راه اندازی و نگهداری شعبه به عهده شرکت اصلی می باشد و همچنین تمام سود و زیان مجموعه نیز متوجه شرکت اصلی می باشد. 

 

روش ثبت تأسیس شعبه یك شركت خارجی در ایران( طبق سایت اداره ثبت شرکت ها)

این شعبه فقط در تهران تاسیس می گردد. برای ثبت بایستی مدارك زیر را به اداره ثبت شركتها ارائه دهد:(ماده4 قانون ثبت شركتها) 

 

نسخه مصدق تصویب مجمع عمومی فوق العاده و یا هیئت مدیره و در صورت تفویض اختیار به هیئت مدیره در مورد تاسیس شعبه در اساسنامه مبنی بر تاسیس شعبه در تهران 

داشتن قرار داد با یكی از وزارتخانه یا نهادهای انقلابی و یا اجازه از یكی از وزارتخانه ها. 

نسخه مصدق اساسنامه شركت 

نسخه مصدق اظهار نامه شركت 

وكالتنامه مبنی بر تعیین نماینده عمده و اختیارات تفویض شده به آن. 

كلیه مدارك بایستی به زبان فارسی ترجمه شده باشد و به تائید رسمی مترجمان وزارت دادگستری رسیده باشد مدارك فوق وسیله رئیس اداره به كارشناس ارجاع می شود كارشناس پس از بررسی كامل جهت پرداخت هزینه حق الثبت به حسابداری ارسال می دارد و حسابداری طبق قانون هزینه مربوط را اخذ می نماید، سپس كارشناس دستور ثبت آن را صادر می نماید. پس از ثبت و تهیه شدن آگهی های تاسیس شعبه به امضای رئیس اداره رسیده و پس از اخذ هزینه مربوطه به روزنامه های كثیر الانتشار ارسال و یك نسخه آگهی تاسیس جهت درج در روزنامه رسمی به ذینفع داده می شود.

اسناد و مدارك مورد لزوم براي ثبت شعبه شركت خارجي:

شركت‌هاي خارجي متقاضي ثبت شعبه در ايران بايستي اسناد و مدارك زير را تهيه و به اداره كل ثبت شركتها و موسسات غیرتجاری ارائه نمايند:

1- پرداخت مبلغ 40000 ریال به شماره حساب سیبا 2171329011009 بانک ملی به نام سازمان ثبت اسناد و املاک کشور جهت تعیین نام 

2- تکمیل فرم تعیین نام ( نمونه فرم فرم تعیین نام.doc تعیین نام )

3- درخواست كتبي شركت

4- تصوير مصدق اساسنامه شركت، آگهي تأسيس و آخرين تغييرات ثبت شده در مراجع ذيربط.

5- آخرين گزارش مالي تأييد شده شركت

6- گزارش توجيهي حاوي اطلاعات مربوط به فعاليت‌هاي شركت.

گزارش توجيهي مشتمل بر:

الف: اطلاعات مربوط به فعاليت‌هاي شركت.

ب – تبيين دلائل و ضرورت ثبت شعبه در ايران.

ج – تبيين نوع و حدود اختيارات و محل فعاليت شعبه.

د – برآورد نيروي انساني ايراني و خارجي مورد نياز.

ه – نحوه تأمين منابع وجوه ارزي و ريالي براي اداره امور شعبه.

7- ارائه معرفي نامه از دستگاه دولتي در صورتي كه داراي قرارداد با آن دستگاه باشند.

8- اظهارنامه ثبت شعبه شركت خارجي.

9- تصديق ثبت شركت خارجي.

10- اختيار نامه نماينده يا نمايندگان شركت خارجي.

11- ارائه تعهدنامه دائر بر اينكه چنانچه مجوز فعاليت آنها از سوي مراجع ذیصلاح لغو شود در ظرف مدت معيني كه توسط اداره ثبت شركتها و موسسات غیر تجاری ابلاغ مي‌شود نسبت به انحلال شعبه و معرفي مدير تصفيه اقدام نمايند.

12- كليه اسناد شركت كه در كشور خارجي تهيه مي‌گردد پس از تأييد مرجع ذيربط (نظير مرجع ثبت شركتها) و تأييد وزارت خارجه آن كشور بايستي به تأييد سفارت يا نمايندگي جمهوري اسلامي ايران در آن كشور برسد و پس از ترجمه رسمي به فارسي و تأييد اداره فني دادگستري اصل و ترجمه آن به اداره ثبت شركتها ارائه گردد.


Call Now