بر طبق قانون تجارت در ایران هفت نوع مختلف از شرکت های تجاری قابل ثبت می باشد (ماده 20 قانون تجارت):

 

1- شرکت با مسئولیت محدود 2- شرکت سهام که خود بر دو نوع سهامی خاص و سهامی عام تقسیم می شوند(ماده 4 بخش اول شرکتهای سهامی قانون تجارت) 

3- شرکت تضامنی 4- شرکت مختلط غیر سهامی 5- شرکت مختلط سهامی 6- شرکت نسبی 7- شرکتهای تعاونی. 

 

شاید برای شما هم جدا از این که چه مدارکی برای ثبت شرکت مورد نیاز است این نکته که این مدارک در اداره ثبت شرکت چه مراحلی طی می کند و از چه وجوهی مورد بررسی قرار می گیرد، مهم و قابل توجه باشد .بدین منظور در این مقاله به بررسی کامل و جامع این موارد در رابطه با یکی از انواع شرکت های تجاری که شرکت با مسئولیت محدود می باشد می پردازیم:

 

 

برای ثبت شرکت با مسئولیت محدود می توانید اوراق مخصوص (شامل شرکتنامه و اظهارنامه)ثبت این نوع شرکت را از قسمت فروش اوراق بهادار خریداری نمایید ،پس از تکمیل فرم ها به همراه دو نسخه اساسنامه و دو نسخه صورات جلسه موسسین و هیات مدیره ارائه نمایید . مدارک تکمیل شده توسط شما به جهت رسیدگی به ممیزی ثبت شرکت ارسال می شود این مدارک در موارد زیر توسط ممیزی اداره ثبت شرکت ها کنترل می شود:

 

 

1-شرکت از کدامیک از انواع شر کتها ست. 

2-شرکتنامه و اظهار نامه تکمیل و ارائه شده توسط مؤسسین مخصوص ثبت نوع شرکت مورد نظر می باشد یا خیر. 

3-چنانچه مدارک ثبت ناقص تنظیم شده است دستور رفع نقص به مؤسسین می دهد. 

4-در صورت تکمیل اوراق تاسیس در صورتیکه مؤسسین موافقت با نام شرکت را از (ادراه کل ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی) قبلاً اخذ نکرده اند می بایست با پیشنهاد چند اسم از اداره مذکور استعلام گردد. 

5-با وصل موافقت نامه از ادراه کل ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی در خصوص نام شرکت ممیز کنترلهای زیر را انجام می دهد. 

6-مرکز شرکت در شهرستان محل تقاضا واقع است یا خیر. 

7-در صورتیکه مرکز شرکت در حوزه ثبتی شهرستان قرار گرفته باشد ثبت شرکت بلااشکال می باشد. 

8-چنانچه شرکت در شرف تاسیس در سایر شهرستانهای ایران شعبه داشته باشد می بایست برای هر شعبه یک نسخه از مدارک تاسیس اضافه از مؤسسین اخذ گردد. 

9-موضوع فعالیت شرکت چیست و در راتباط با کدام وزارتخانه یا اتحادیه و یا سازمان دولتی می باشد. 

و با توجه به نوع وظایف به یکی از وزارت خانه های مربوطه ارجاع داده می شوند که لیست زیر مربوط به وزارت خانه ها و مشاغل مربوطه می باشد:

  

وزارت راه وترابری (در خصوص حمل و نقل)

 

وزارت نفت (در خصوص نفت و پتروشیمی و گاز) 

 

وزارت ارشاد اسلامی (در خصوص چاپخانه و تبیلغات و آژانسهای مسافرتی- فیلم وامور سینمایی) 

 

سازمان بنادر و کشتیرانی (در خصوص حمل و نقل دریائی) 

 

بیمه (در خصوص بیمه گری)

 

بانک مرکزی (در خصوص بانکداری) 

 

شورای عالی انفورماتیک سازمان برنامه و بودجه (در خصوص کامپیوتر سخت افزار) 

 

مجمع امور صنفی (در خصوص موضوع واردات و صادرات)

 

توجه داشته باشید که اتحادیه های صنفی با توجه به نوع فعالیتشان نیاز به اخذ مجوز قبل از اقدام به ثبت دارند.

 

هنگامی که مجوز لازم توسط وزارت خانه مربوط ارائه نشده باشد پیش نویس استعلام که توسط کارشناس یا ممیز تهیه شده باشد و به امضای مسئول مربوطه اداره رسیده باشد به وزارت یا سازمان مربوطه تحویل می گردد.

 

بعد از دریافت مجوز ثبت عناوین زیر توسط ممیز کنترل می شود:

 

-اسامی شرکاء و مؤسسین و میزان سرمایه هر یک از شرکاء. 

-تابعیت خارجی یکی و یا کلیه شرکاء همراه با مدارک به وزارت اطلاعات انعکاس می یابد. 

-پس از وصول استعلام از وزارت اطلاعات، نشانی شرکاء با نشانی قید شده در اوراق انطباق داده می شود. 

-جمع هم الشرکه شرکاء معادل کل سرمایه شرکت در حال تاسیس باشد. 

-نام خانوادگی شرکاء با اسم انتخاب شده از نظر رعایت ماده 95 قانون تجارت را ممیز می نماید. 

-مشخص نمودن نقدی یا غیر نقدی شرکت. 

-در صورت نقدی بودن سرمایه شرکت رسید آن توسط مدیران ضمیمه مدارک بشود. 

-در صورتیکه سرمایه شرکت غیر نقدی است. 

سرمایه غیر نقدی منقول است یا غیر منقول. 

چنانچه منقول است. از انواعی است که دارای شماره شهربانی باشد یا خیر. 

در صورتیکه دارای شماره شهربانی است وفق مقررات انتقال دردفتر اسناد رسمی صورت می پذیرد. 

استعلام از شهربانی از نظر عدم تخلف و عدم بازداشت. 

استعلام از دارائی و گمرک از نظر عدم بدهی. 

چون مسئولیت شرکاء در ازای سرمایه غیر نقدی مسئولیت تضامنی است امضاءکلیه شرکاء لازم است (طبق ماده 98 قانون تجارت)

در صورت عدم بازداشت و عدم بدهی گمرکی و دارائی، ملاحظه اسنادجزء سرمایه شرکت و انتقال آن به دفترچه مالکیت و ارسال خلاصه معامله به شهربانی. 

چنانچه منقول دیگری باشد لیست سهم الشرکه که غیر نقدی هر یک از شرکاء تقویم شده با امضاء کلیه شرکاء (رعایت ماده 98 قانون تجارت) صورتجلسه مجمع. 

چنانچه سرمایه شرکت غیر منقول است-مشخص نمودن نوع آن. 

کارخانه-مزروعی- مسکونی-تجارتی. 

چنانچه کارخانه است در کجا و کدام شهر قرار دارد. 

-استعلام از دارائی مبنی بر وصول مالیات متعلقه به انتقال محل کارخانه در ازای مبلغ..................... ریال که متقاضیان اظهار داشته اند. 

-استعلام عدم بازداشت و عدم وثیقه از اداره ثبت مربوطه. 

-استعلام از اداره تامین اجتماعی. 

-در صورتی که ملک در جریان ثبت است استعلام جریان ثبتی از اداره ثبت مربوطه و تعیین بدهی ثبتی. 

-استعلام از شهرداری 

-اخذ مدارک متعلقات مورد انتقال مانند آب و برق و تلفن از تمقاضیان و اخذ مفاصا حساب از ادارات مذکور. 

-استعلام از منابع طبیعی مبنی از عدم ملی شدن (قانون جنگلها و مراتع کشور). 

-استعلام از هیئت هفت نفری محل وقوع ملک. 

-پس از کنترل مدارک و موضوعات اشاره شده بلامانع بودن انتقال غیر منقول به شرکت و تائید رامیه غیر نقدی شرکت. 

-متقاضی دو برگ خلاصه معامله انتقال املاک ثبت شده و یا ثبت نشده را پس از خریداری به کارشناس ارائه می دهد. 

-کارشناس (ممیز) با رعایت قانون دفاتر اسناد رسمی و ماده 5 نظامنامه قانون ثبت شرکتها خلاصه انتقال نیبت به پلاک ثبیتی تنظیم می نماید و پس از صدور دستور ثبت شرکت خلاصه معامله به اداره مربوطه ارسال می گردد. 

پس از طی مراحل مذکور در فوق بررسی سرمایه شرکت اختتام می یابد ( رعایت ماده100 قانون تجارت) 

-اسامی مدیر یا مدیران و اشخاصیکه حق امضاء دارند و در شرکتنامه و اظهار نامه با مسئولیت محدود درج شده است با اولین صورتجلسه مؤسسین و شرکاء تطبیق داده می شود (ماده 104 و 105 قانون تجارت) 

-کنترل نحوه تقسیم سود. 

-کنترل به موقع رسیدگی به حسابهای شرکت 

-رعایت ماده 114 قانون تجارت-مورد انحلال شرکت 

-تاریخ تشکیل شرکت و تعیین مدت آن. 

-کنترل امضاء کلیه شرکاء در ذیل اوراق شرکتنامه و اظهار نامه. 

-بررسی اساسنامه و کنترل آن و تطبیق اساسنامه و شرکتنامه و اظهارنامه و هر برگ اساسنامه. 

-وظایف مجمع عمومی عادی شرکت و و ظایف مجمع عمومی فوق العاده و هئیت مدیره درج شده در اساسنامه با قانون تجارت مواد 94 الی 115 قانون تجارت تطبیق می شود وپس از انطباق کامل آن با قانون تجارت و مشخص شدن روابط شرکاء (ماده 108 قانون تجارت) کارشناس یا ممیز دستور وصول الثبت به شعبه حسابداری صادر می نماید. 

 

 

متقاضی جهت پرداخت حق الثبت تاسیس شرکت به شعبه حسابداری مراجعه می نماید و مسئول حسابدارس ثبت شرکتها اقدامات زیر را باید انجام دهد: 

 

1- مبلغ سرمایه شرکت را مشخص می نماید. 

 

2- با رعایت ماده 10 قانون اصلاحی ثبت شرکتها هزینه حق الثبت متعلقه را تعیین و جهت صدور فیش بانکی نزد متصدی مربوطه ارسال می دارد. 

 

3- متصدی مربوطه فیش بانکی به مبلغ تعیین شده تهیه و به متقاضیان تحویل می دهد که وجه آنرا به حساب جاری بانک ملی واریز نماید. 

 

4- متقاضی هزینه حق الثبت تمعلقه را به حساب بانک واریز و با فیش پرداخت مراجعه می نماید. 

 

5- فیش پرداخت رابه مسئول حسابداری ارائه می دهد. 

 

6- فیش پرداخت در دفتر حسابداری منعکس می شود. 

 

-7گواهی پرداخت حف الثبت با ذکر شماره فیش در برگ اول اظهارنامه از طرف شعبه حسابداری صادر می شود. 

 

-8مدارک تاسیس کلاً تحویل متقاضی می شود. 

 

-9متقاضی با ارائه فیش پرداخت مخصوص پرونده نزد کارشناس کنترل مراجعه می نماید. 

 

-10می نماید و پس تائید و امضاء به مسئول اداره داده می شود. 

 

-11مسئول اداره پس از بررس و کنترل دستور ثبت در دفتر ثبت شرکتها را صادر می نماید. 

 

 

در مرحله بعدی شرکتنامه می بایست در دفتر ثبت شرکت ها ثبت شود دفتر قانونی که باید به امضای نماینده دادستان محل برسد تحویل مسئول دفتر می گردد و مسئول دفتر مراحل ثبت و پیش نویس شرکت نامه و و پیش نویس آگهی تاسیس را با اقدامات زیر به انجام می رساند:

 

-اخذ کارت شناسایی متقاضیان. 

-تطبیق کارت با مشخصات مندرج در شرکتنامه. 

-احراز هویت متقاضیان. 

-اخذ امضاء از متقاضیان در ذیل ثبت در دفتر. 

-تصدیق متقاضیان تحت عنوان ثبت با سند برابر است. 

-در صورتیکه سرمایه شرکت غیر منقول و منقول دارای شماره شهربانی باشد در اسناد مالکیت اموال مورد انتقال امضاء اخذ می گردد. 

-تعیین شماره ثبت شرکت. 

-نوشتن شماره ثبت در اظهار نامه و شرکتانمه شرکت و اسناد مالکیت اموال متعلق به شرکت. 

-اسناد مالکیت به امضای رئیس اداره ثبت که طبق ماده 5 جانشین سر دفتر اسناد رسمی است (در امور شرکتها) می رسد. 

- مسئول ثبت دفتر تشکیل پرونده داده و در روی آن از لحاظ تکمیل امضاء گواهی می نماید یک نسخه اساسنامه و شرکتنامه و اظهار نامه ممهور به مهر اداره ثبت کرده و تحویل مؤسسین می گردد در صورتی که سند مالکیت هم وجود داشته باشد به مدیران تحویل می گردد. 

 

- نسخه دیگر اظهارنامه و اساسنامه و شرکتنامه و پیش نویس اگهی را که تشکیل پرونده گردید جهت تحریر به اطاق تایپ ارسال می دارد. 

 

در مرحله نهایی آماده سازی و صدور آگهی تاسیس است که شامل این مراحل است:

 

-تحریر پیش نویس آگهی در سه نسخه. 

-مقابله توسط متصدی. 

-در نسخه دوم آگهی تاسیس توسط ممیز مبلغ حق الدرج آگهی در روزنامه کثیرالانتشار تعیین می شود (ماده 6 نظامنامه قانون تجارت) بر طبق تعرفه. 

-مسئول اداره پس زا درج آگهی های تاسیس پرونده را به دفتر اداره ارجاع می نماید. 

-پس از درج اسم شرکت در دفتر اندیکاتور آگهی صادر می شود. 

-ضمن تحویل نسخه اول آگهی به میدران شرکت در خصوص درج در روزنامه رسمی راهنمائی لازم می شوند. 

-نسخه دوم به ضمیمه قبض پرداخت حق الدرج آگهی طی نامه ای در دو نسخه به اداره آگهی های وزارت ارشاد اسلامی به منظور درج آن در روزنامه ارسال می گردد. 

-نامه وزارت ارشاد اسلامی بلافاصله با ذکر موضوع بعد از شماره ثبت آگهی در دفتر اندیکاتور ثبت می شود و یک نسخه (پیش نویس) نامه در پرونده نگاهداری می شود. 


Call Now