شرکت تضامنی یکی از انواع شرکت هایی می باشد که بعد از شرکت سهامی خاص و شرکت با مسئولیت محدود مورد توجه افرادی که مایل به ثبت شرکت جهت فعالیت تجاری هستند قرار دارد ،دراین نوع از شرکت که شرکت شخصی محسوب می شود جایگاه شرکا و شخصیت آنها نقش بسیار مهمی ایفا می نماید.

نکته مهم : این نوع شرکت شرکتی است که برای امور تجاری توسط حداقل دو شخص با مسئولیت تضامنی تشکیل می‌شود. بنابراین در صورتی که دارایی شرکت برای تامین تمام دیون آن کافی نباشد، هریک از شرکا مسئول پرداخت تمام قروض شرکت است.

ماده 124 - مادام كه شركت تضامني منحل نشده مطالبه قروض آن بايداز خود شركت به عمل آيدوپس ازانحلال طلبكاران شركت مي تواندبراي وصول مطالبات خودبه هريك ازشركاءكه بخواهندويابه تمام آنهارجوع كنند ، در هرحال هيچيك ازشركاءنمي توانندبه استناداينكه ميزان قروض شركت از ميزان سهم اودر شركت تجاوزمي نمايدازتاديه قروض شركت امتناع ورزد. فقط درروابط بين شركاءمسئوليت هريك ازآنهادرتاديه قروض شركت به نسبت سرمايه خواهدبودكه در شركت گذاشته است آنهم درصورتي كه در شركت - نامه ترتيب ديگري اتخاذ نشده باشد. 

 

ماده 125 - هركس بعنوان شريك ضامن در شركت تضامني موجودي داخل شود متضامناباسايرشركاءمسئول قروضي هم خواهندبودكه شركت قبل ازوروداو داشته اعم ازاينكه دراسم شركت تغييري داده شده يانشده باشد.هرقراري كه بين شركاءبرخلاف اين ترتيب داده شده باشددرمقابل اشخاص ثالث كان لم يكن خواهدبود. 

ماده 126 - هرگاه شركت تضامني منحل شودمادام كه قروض شركت از دارائي آن تاديه نشده هيچيك ازطلبكاران شخصي شركاءحقي درآن دارائي نخواهدداشت.اگردارائي شركت براي پرداخت قروض آن كفايت نكند طلبكاران شركت حق دارندبقيه طلب خودراازتمام يافردفردشركاءضامن مطالبه كنندولي دراين موردطلبكاران شركت برطلبكاران شخصي شركاءحق تقدم نخواهندداشت. 

ماده 127 - به ورشكستگي شركت تضامني بعدازانحلال نيزمي توان حكم داد مشروط به اينكه دارائي شركت تقسيم نشده باشد. 

ماده 128 - ورشكستگي شركت ملازمه قانوني با ورشكستگي شركاءو ورشكستگي بعضي ازشركاءملازمه قانوني با ورشكستگي شركت ندارد.

به قوانین با لا که نمونه هایی از قوانین حاکم بر ثبت شرکت تضامنی می باشد توجه فرمایید واضح است که اصل اعتماد و صداقت شرکا در این نوع از شرکت بسیار حائز اهمیت می باشد .

 این نوع شرکت با تنظیم شرکت‌نامه و ثبت آن در اداره ثبت شرکت‌ها تشکیل می‌شود؛ ولی تشکیل و ثبت آن دارای شرایطی است که در زیر بررسی می‌شود:

 

1. شرکای شرکت

برای ثبت شرمت تضامنی حداقل دو شریک لازم است که باید واجد شرایط تجارت باشند (بالغ ،عاقل وعدم منع فعالیت تجاری ) ولی لازم نیست که برای شروع فعالیت تاجر باشند.

در ضمن شرکای ممکن است شخص حقیقی یا حقوقی باشند بنابر این قانون شرکت تضامنی می تواند مجموعه ایی از شراکت چند شرکت تجاری باشد.

 

2. سرمایه‌ی شرکت:

تمام آورده های شرکا سرمایه شرکت تعریف می شود که می تواند به صورت وجه نقد یا غیر نقد باشد که طبق قانون در مرحله اول ثبت شرکت باید سرمایه نقدی تایید شود و سرمایه غیر نقدی تقویم وثبت شود و پس از تقویم آوردهای غیر نقدی شرکا حق درخواست مرجوع کردن آن را ندارند.این در حالی است که تنظیم تقویم تابع شرایط خاصی نیست و توسط خود شرکا تنطیم میشود و از جانب هیچ مقام قضایی کنترل نمی شود.

نکته مهم در رابطه با سرمایه نقدی این است که باید به صورت پول پرداخت شود و پرداخت چک یا سفته مورد قبول نمی باشدو خلاف آن کلاه برداری محسوب خواهد شد .در ضمن قانون حداقل و حد اکثری برای سرمایه این شرکت مشخص نکرده است.

 

3. تنظیم اساسنامه شرکت:

در هنگام تاسیس شرکت اساسنامه توسط موسسین تنظیم می شود که با توجه به ماده 137 و 200 در پایین به آن اشاره شده است الزامی به نظر نمی رسد و در واقع این اساسنامه، آیین نامه شرکت می باشد.

ماده 137 - فسخ شركت درصورتي ممكن است كه در اساسنامه اين حق ازشركاء سلب نشده وناشي ازقصداضرارنباشدتقاضاي فسخ بايدششماه قبل ازفسخ كتبا به شركاءاعلام شود. 

اگرموافق اساسنامه بايدسال به سال به حساب شركت رسيدگي شودفسخ درموقع ختم محاسبه ساليانه بعمل مي آيد.

 

ماده 200 - درهرموقع كه تصميماتي براي تغيير اساسنامه شركت ياتمديد مدت شركت زائدبرمدت مقررياانحلال شركت (حتي درمواردي كه انحلال به واسطه انقضاي مدت شركت صورت مي گيرد)وتعيين كيفيت تفريح حساب يا تبديل شركاءياخروج بعضي ازآنهااز شركت ياتغييراسم شركت اتخاذشود مقررات مواد 195و197لازم الرعايه است.

 

4. ثبت شرکت:

بر خلاف عدم ضرورت تنظیم اساسنامه ثبت شرکت تصامنی لازم می باشد ودر صورت عدم ثبت شرکت حکم انحلال شرکت و پراخت جریمه مدیران توسط دادستان اجرا می شود همچنین انتشار خلاصه شرکت نامه در یکی از روزنامه های رسمی و کثیر انتشار الزامی است در ضمن شرکت اگر دارای شعبه می باشد در آگهی فوق باید به آن اشاره شود.

مواردی که در ثبت شرکت نامه لازم به درج است در مقاله بعدی به تفصیل در اختیار شما قرار خواهد گرفت.

 


Call Now