نحوه انتخاب نام :

نام خارجی نباشد
سابقه ثبت نداشته باشد
دارای معنا و مفهوم باشد

Call Now