وظایف اداره کل ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری:

1- ثبت شرکتهای تجاری و موسسات غیر تجارتی
2- ثبت دفاتر تجارتی و تغییرات بعدی آنها
3- پلمپ دفاتر تجارتی و غیر تجارتی حوزه تهران
4- ثبت شعبه یا نمایندگی شرکتهای خارجی در ایران و تغییرات بعدی آنها
5- ثبت موسسات خارجی در ایران
6- تعیین نام شرکتهای خارجی و موسسات غیر تجارتی در شرف ثبت سراسر کشور

Call Now