مدارک جهت ثبت شرکت در ارمنستان :

آدرس حقوقی
نامگذاری شرکت
گشایش حساب بانکی و صدور گواهی های بانکی
داشتن روادید اقامت در ارمنستان

مراحل ثبت شرکت در ارمنستان

1- مراجعه به اداره اویر (OVIR)

2- تنظیم محضری قرارداد اجاره محل حقوقی ثبت شرکت

3- مراجعه به اداره رجیستر (Register) و ثبت نام شرکت و تنظیم اساسنامه

4-مراجعه به اداره مالیات محل انجام کار با اجاره نامه محل کار و اساسنامه شرکت جهت دریافت کد و مجوز تهیه مهر شرکت

5- مراجعه به محل تهیه مهر شرکت ها


Call Now