بنا به اختيار حاصل از مفاد ماده 169 مکرر قانون مالياتهاي مستقيم اصلاحي مصوب 27/11/1380 کليه اشخاص حقيقي وحقوقي موظفند نسبت به ثبت نام جهت دريافت کارت اقتصادي اقدام و بر اساس موارد زير براي انجام معاملات خود، صورتحساب صادر و شماره اقتصادي مربوط به خود و طرف معامله را در صورت حسابها و فرم ها و اوراق مربوط درج نموده و همچنين فهرست معاملات خود را به اداره امور مالياتي مربوطه تسليم نمايند.

هـدف:اجـراي مـاده 169 مـکـرر قـانـون مـالـيـاتـهـاي مـسـتـقـيـم از تـاريخ 01/01/1391.ثبت شرکت فکر برتر
درباره ما
مقالات مرتبط با ثبت
پرسش های متداول
تماس با ما
قوانین و مقررات

شما اینجا هستید: ثبت شرکت فکر برتر خوب است بدانیم اجباری بودن اخذ کد اقتصادی و پلمپ دفاتر
اجباری بودن اخذ کد اقتصادی و پلمپ دفاتراجباری بودن اخذ کد اقتصادی و پلمپ دفاتر

1-کلیه تجار و بازرگانی (اعم از شخص یا شرکت) به استناد ماده 6 قانون تجارت می بایست دفاتر خود را پلمپ نمایند که البته 4 نوع دفاتر شامل دفتر روزنامه، دفتر کل، دفتر دارائی و دفتر کپیه وجود دارد که فقط پلمپ نمودن دو دفتر روزنامه و کل اجباری است.

نکته 1) دفاتر هر سال مالی می بایست تا انتهای سال مالی قبل پلمپ شده باشد. به طور مثال دفاتر سال 1392 می بایست تا پایان اسفند ماه سال 91 پلمپ می شد.توصیه: جهت جلوگیری از اتلاف وقت و هزینه متقاضیان لطفا حداکثر تا پایان آذرماه دفاتر خود را پلمپ نمایید زیرا در ماههای پایانی هزینه اخذ پلمپ دفاتر بیشتر و زمان طولانی تری نیز جهت پلمپ دفاتر سپری خواهد شد.

Call Now