اقدامات هیات موسس پس از دریافت موافقت نامه
هیات موسس پس از دریافت موافقت نامه تشکیل باید ظرف دو ماه اقدامات لازم را برای تاسیس تعاونی و تشکیل اولین مجمع عمومی عادی به عمل آورد . این اقدامات به شرح ذیل است .
الف )دریافت مجوز فعالیت در موضوع طرح توجیهی از مراجع ذیربط در صورت نیاز به نام اعضای هیات موسس تعاونی در شرف تاسیس
ب)تکمیل و تدوین اساسنامه و تسلیم آن به اولین مجمع عمومی عادی
یاد آوری :نمونه اساسنامه توسط اداره تعاون ارائه می شود .
ج)افتتاح حساب به نام تعاونی در شرف تاسیس در نزد صندوق تعاون یا بانکی که صندوق تعاون تعیین می کند برای واریز مبالغ لازم التادیه ای که داوطلبان عضویت باید هنگام خرید سهام پرداخت کنند .
د)دعوت از افراد واجد شرایط جهت عضویت
ه)دعوت از کارشناسان رسمی دادگستری جهت ارزیابی آورده های غیر نقدی داوطلبان عضویت
و)انتشار آگهی دعوت اولین مجمع عمومی عادی طبق  فرم شماره 3
ز)ثبت نام داوطلبان نامزدی عضویت در هیات مدیره و سمت بازرسی
ح)ارسال یک نسخه از آگهی دعوت به اداره تعاون و در خواست معرفی ناظر برای حضور در جلسه اولین مجمع عمومی عادی
ط)تنظیم و تهیه اوراق مخصوص خرید سهام طبق فرم شماره 4 که داوطلبان عضویت به هنگام خرید سهام آن را تکمیل و امضاء خواهند کرد .
ی)تشکیل اولین مجمع عمومی عادی و انجام امور مقدماتی و فراهم آوردن وسایل امکانات و مکان مناسب برای برگزاری جلسات آن .
یاد آوری:لازم است هیات موسس به داوطلبان واجد شرایط عضویت توصیه کند که اساسنامه تدوین شده آماده تسلیم به اولین مجمع عمومی عادی را مطالعه و بررسی کنند و جلساتی را با حضور داوطلبان برای بحث و تبادل نظر درباره اساسنامه برگزار کند .
پس از تشکیل اولین مجمع عمومی عادی و پس از اینکه مجمع مذکور اساسنامه شرکت تعاونی را تصویب کرد و اولین هیات مدیره و اولین بازرس یا بازرسان برگزیده شدند و در مورد سایر امور مندرج در دستور جلسه فرم شماره 5 تصمیم مقتضی اتخاذ گردید وظایف هیات موسس خاتمه می یابد .
اولین هیات مدیره پس از اعلام قبولی مکلف است با تشکیل جلسه نسبت به تعیین رئیس و نایب رئیس و منشی و مدیر عامل اقدام و همچنین اعضایی که حق امضای اسناد رسمی و تعهد آور بانکی را دارند انتخاب و به یکی از اعضای خودیا مدیر عامل وکالت با حق توکیل به غیر می دهد که اقدامات لازم برای ثبت را انجام دهد (فرم شماره 6)
اولین هیات مدیره مکلف است ظرف یک ماه از تاریخ جلسه اولین مجمع عمومی عادی اقدامات ضروری برای ثبت تعاونی را به انجام برساند .


Call Now