مسئولیت های مدیران در قانون «مسئولیت مدنی»

مقدمه:
در قوانین هر کشور «مسئولیت حقوقی» به دو دسته تقسیم شده است مسئولیت مدنی و مسئولیت کیفری.
مسئولیت در هر دو مورد هنگامی متوجه فرد می شود که مرتکب فعل یا ترک فعلی شده باشد که به دیگری زیان وارد شده باشد، در مسئولیت مدنی این زیان به شخص خصوصی می رسد و در دومی زیان به جامعه.
رایج ترین نوع مسئولیت که حقوق عمومی مسئولیت را تشکیل می دهد، مسئولیت ناشی از فعل شخص است که در این مسئولیت هر کس باید مسئول فعل زیان آور خود باشد در حالی که مواردی نیز در حقوق وجود دارد که مسئولیت ناشی از فعل دیگری است. مثل مسئولیت اولیاء اطفال در مقابل فعل این اطفال و مسئولیت کارفرما در مقابل فعل کارگر خود.
مسئولیت در قانون مدنی نیز به دو گونه تعریف شده یا مسئولیت عدمی است یا قهری بدین معنی که مسئولیت عمدی بر طبق عقود و قراردادها به وجود می آید و طرفین عقد باید اهلیت انعقاد عقد را داشته باشند و مورد معامله هم معین باشد، لکن مصادیق ضمان قهری در قانون مدنی غصب، تسبیب و اتلاف بیان گردیده است.
با آشنایی مدیران شرکتها هم به عنوان کارفرما(مسئول عملیات شخصی حقوقی) و هم به عنوان یک شخص حقیقی از مندرجات قانون «مسئولیت مدنی» ، بینش آنان در مورد مفهوم مسئولیت در قوانین بالا خواهد رفت.


ماده1- هرکس بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه  بی احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا بهر حق دیگر که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می باشد.
ماده2- در موردی که عمل وارد کنندۀ زیان موجب خسارت مادی یا معنوی زیان دیده شده باشد دادگاه پس از رسیدگی و ثبوت امر او را به جبران خسارت مزبور محکوم می نماید و چنانچه  عمل وارد کننده زیان موجب یکی از خسارات مزبور باشد دادگاه او را به جبران همان نوع خساراتیکه وارد نموده محکوم خواهد نمود.
ماده3- دادگاه میزان زیان و طریقه و کیفیت جبران آن را با توجه به اوضاع و احوال قضیه تعیین خواهد کرد، جبران زیان را به صورت مستمری نمی شود تعیین کرد مگر آنکه مدیون تأمین مقتضی برای پرداخت آن بدهد یا آنکه قانون آن را تجویز نماید.
ماده4- دادگاه می تواند میزان خسارت را در موارد زیر تخفیف دهد:
1-هرگاه پس از وقوع خسارت واردکننده زیان بنحو مؤثری به زیان دیده کمک و مساعدت کرده باشد.
2- هرگاه وقع خسارت ناشی از غفلتی  بوده که عرفاً قابل اغماض باشد و جبران آن نیز موجب عسرت و تنگدستی وارد کننده زیان شود.
3- وقتی که زیان دیده به نحوی از انحاء موجبات تسهیل ایجاد زیان را فراهم نموده یا به اضافه شدن آن کمک و یا وضعیت وارد کنندۀ زیان را تشدید کرده باشد.
ماده5- اگر در اثر آسیبی که به بدن یا سلامتی کسی وارد شده در بدن او نقصی پیدا شود یا قوه کار زیان دیده کم گردد و یا از بین برود و یا موجب افزایش مخارج زندگانی او بشود وارد کننده زیان مسئول جبران کلیه خسارات مزبور است.
دادگاه جبران زیان را با رعایت اوضاع  و احوال قضیه به طریق مستمری و یا پرداخت مبلغی دفعتاً واحده تعیین می نماید و در مواردی که جبران زیان باید به طریق مستمری به عمل آید تشخیص اینکه به چه اندازه و تا چه مبلغی می توان از وارد کننده زیان تأمین گرفت با دادگاه است.
اگر در موقع صدور حکم تعیین عواقب صدمات بدنی به طور تحقیق ممکن نباشد دادگاه از تاریخ صدور حکم تا دو سال حق تجدید نظر نسبت به حکم خواهد داشت.
ماده6-  در صورت مرگ آسیب دیده، زیان شامل کلیه هزینه ها مخصوصاً هزینه کفن و دفن  می باشد. اگر مرگ فوری نباشد هزینه معالجه  و زیان ناشی از سلب قدرت کار کردن در مدت ناخوشی نیز جزء زیان محسوب خواهد شد.
در صورتی که در زمان وقوع آسیب زیان دیده قانوناً مکلف بوده و یا ممکن است بعدها مکلف شود شخص ثالثی را نگاهداری نماید و در اثر مرگ او شخص ثالث  از آن حق محروم گردد وارد کنندۀ زیان باید مبلغی به عنوان مستمری متناسب تا مدتی که ادامه حیات  آسیب  دیده عادتاً  ممکن و مکلف به نگهداری شخص ثالث بوده به آن شخص پرداخت کند در این صورت تشخیص میزان تأمین که باید گرفته شود با دادگاه است.
در صورتی که در زمان وقوع آسیب نطفه شخص ثالث بسته شده و یا هنوز طفل به دنیا نیامده باشد شخص مزبور استحقاق  مستمری را خواهد داشت.
ماده7- کسی که نگاهداری یا مواظبت مجنون یا صغیر  قانوناً یا برحسب قرارداد به عهده او می باشد در صورت تقصیر در نگاهداری یا مواظبت  مسئول جبران زیان وارده از ناحیۀ مجنون یا صغیر می باشد و در صورتی که استطاعت جبران تمام یا قسمتی از زیان وارده را نداشته باشد از مال مجنون یا صغیر زیان جبران خواهد شد و در صورت جبران زیان باید به نحوی صورت گیرد که موجب عسرت و تنگدستی جبران کننده زیان نباشد.
ماده8- کسی که در اثر تصدیقات یا انتشارات مخالف واقع به حیثیت و اعتبارات و موقعیت دیگری زیان وارد آورده مسئول جبران آن است.
شخصی که در انتشارات مزبور با سایر وسائل مخالف با حسن نیت مشتریانش کم و یا در معرض از بین رفتن باشد می تواند موقوف  شدن عملیات مزبور را خواسته در صورت اثبات تقصیر، زیان وارده را از وارد کننده مطالبه نماید.
ماده9- دختری که در اثر اعمال حیله یا تهدید و یا سوء استفاده از زیر دست بودن حاضر برای همخوابگی نامشروع شده می تواند از مرتکب علاوه زیان مادی مطالبه زیان معنوی هم بنماید.
ماده10- کسی که به حیثیت و اعتبارات شخصی یا خانوادگی او لطمه وارد شود می تواند از کسی که لطمه وارد آورده است جبران زیان مادی و معنوی خود را بخواهد. هرگاه اهمیت زیان و نوع تقصیر ایجاب نماید دادگاه می تواند در صورت اثبات تقصیر علاوه بر صدور حکم به خسارت مالی به رفع زیان از طریق دیگر از قبیل الزام به عذر خواهی و درج حکم در جراید و امثال آن نماید.
ماده11- کارمندان دولت و شهرداری ها و مؤسسات وابسته به آنها که به مناسبت انجام وظیفه عمداً یا در نتیحه بی احتیاطی خسارتی به اشخاص وارد نمایند شخصاً مسئول جبران خسارت وارد می باشند ولی هرگاه خسارات وارده مستند به عمل آنان نبوده و مربوط به نقص وسائل ادارات و مؤسسات مزبور باشد در این صورت جبران خسارت به عهده اداره یا مؤسسه مربوطه است ولی در مورد اعمال حاکمیت دولت هرگاه اقداماتی که بر حسب ضرورت برای تأمین منافع اجتماعی طبق قانون به عمل آید و موجب ضرر دیگری شود دولت مجبور به پرداخت خسارت نخواهد بود.
ماده12- کارفرمایانی که مشمول قانون کار هستند مسئول جبران خساراتی می باشند که از طرف کارکنان اداری و یا کارگران آنان در حین انجام کار یا به مناسبت آن وارد شده است مگر اینکه محرز شود تمام احتیاط هایی که اوضاع و احوال قضیه ایجاب می نموده، به عمل آورد یا اینکه اگر احتیاط های مزبور را به عمل می آورند باز هم جلوگیری از ورود زیان مقدور نمی بود. کارفرما می تواند به وارد کننده خسارت در صورتی که مطابق قانون مسئول شناخته شود مراجعه نماید.
ماده13- کارفرمایان مشمول ماده 12 مکلفند تمام کارگران و کارکنان اداری خود را در مقابل خسارات وارده از ناحیه آنان به اشخاص ثالث بیمه نمایند.
ماده14- در مورد ماده 12 هرگاه چند نفر متجمعاً زیانی وارد آورند متضامناً مسئول جبران خسارات وارده هستند.
در این مورد میزان مسئولیت هر یک از آنان با توجه به نحوه مداخله هر یک از طرف دادگاه تعیین خواهد شد.
ماده15- کسی که در مقام دفاع مشروع موجب خسارت بدنی یا مالی شخصی متعدی شود مسئول خسارت نیست مشروط بر اینکه خسارت وارده بر حسب متعارف متناسب با دفاع باشد.


Call Now