وظایف مدیران از نظر قانونی

وظایف مدیران از نظر قانونی به بخش های ذیل شرح داده خواهد شد :
مجازات ، مسئولیت ها ، وظائف و تکالیف مدیران شرکتها و موسسات
قانون اساسی و مدیران شرکتها
مدیران شرکتها و قانون تعزیرات و قانون تشدید مجازات
مدیران و قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری
مدیران و قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی
مدیران و قانون مجازات اسلامی
مدیران و قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران
مسئولیت مدیران در ارتباط با انحلال شرکت
مسئولیت مدیران در سایر قوانین جزائی
مسئولیت مدیران در قانون تامین اجتماعی
مسئولیت مدیران در قانون تجارت
مسئولیت مدیران در قانون دیوان محاسبات کشور
مسئولیت مدیران در قانون کار
مسئولیت مدیران در قانون مالیاتی مستقیم
مسئولیت مدیران در قانون محاسبات عمومی کشور
مسئولیت مدیران درقانون تجارت درارتباط با مشاغل دلالی حق العمل کاری حمل و نقل
مسئولیت مدیران درقانون مسئولیت مدنی
مسئولیت های مدیران شرکتهای دولتی ونیمه دولتی و تعاونی
شرکت های دولتی و قانون برنامه و بودجه
شرکتهای تعاونی و مسئولیت مدیران این شرکتها
روش ها و مراحل ثبت شرکت تعاونی
اقدامات هیات موسس
اقدامات وزارت تعاون
تشکیل هیات موسس
تهیه طرح توجیهی
درخواست موافقت تشکیل
شرکت تعاونی
مسئولیت مدیران
قانون رسیدگی به تخلفات اداری
تخلفات اداری
تشکیلات و حدود وظایف
سایر مقررات
مجازاتها
مسئولیت های مدیران شرکتهای بیمه در قانون مالیاتهای مستقیم
وظایف و اختیارات مجامع شرکتها و موسسات
وظایف و اختیارات مجامع عمومی عادی و مسئولیت قانونی رئیس مجمع
وظایف و اختیارات مجامع عمومی فوق العاده و مسئولیت قانونی رئیس
وظایف و اختیارات مجامع عمومی موسس و مسئولیت قانونی رئیس مجمع
وظایف و اختیارات و مسئولیت بازرسان قانونی شرکتهای سهامی
اختیارات بازرسان قانونی
مسئولیت های بازرسان قانونی
وظایف بازرسان قانونی
سایر مسائل حقوقی و جزائی درارتباط با اشخاص حقوقی
تکالیف شخصیت حقوقی در قوانین مختلف
مسئولیت جزائی اشخاص حقوقی در قوانین مختلف
دلایل له و علیه مسئولیت جزائی
مسئولیت جزائی اشخاص حقوقی
مسئولیت جزائی ناشی ز عمل دیگری
مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی

Call Now