مراحل و مدارک مورد نیاز برای تشکیل پرونده کارت بازرگانی در اتاق بازرگانی ( ویژه اشخاص حقیقی ):

مدارک مورد نیاز جهت تشکیل پرونده صدور کارت بازرگانی و عضویت
فرم مشخصات اشخاص حقیقی
فرم مشخصات بازرگانی
فرم تعهدنامه دریافت کارت بازرگانی
فرم گواهی بانک و وضعیت حساب جاری
فرم مشخصات فردی و اعلام معرفین
کارت عضویت اتاق
فرم تعهدنامه عضویت در اتاق

Call Now