مراحل و مدارک مورد نیاز برای تشکیل پرونده کارت بازرگانی در اتاق بازرگانی ( ویژه اشخاص حقوقی )

مدارک مورد نیاز برای تشکیل پرونده و عضویت
فرم مشخصات اشخاص حقوقی
فرم گواهی بانک و وضعیت حساب جاری
فرم تعهد نامه دریافت کار بازرگانی
فرم مشخصات بازرگانی
کارت عضویت اتاق
فرم تعهد نامه عضویت در اتاق

Call Now