مدارک مورد نیاز برای صدور اظهار نامه ثبت نام در دفاتر بازرگانی در اداره ثبت شرکتها :
اظهار نامه پلمپ دفاتر تجاری
اظهار نامه ثبت نام در دفاتر بازرگانی
گواهی پلمپ دفاتر

مدارک مورد نیاز برای صدور اظهار نامه ثبت نام در دفاتر بازرگانی در اداره ثبت شرکتها


Call Now