علامت تجارتی چیست؟
علامت تجارتی عبارت است از هر قسم علامتی اعم از نقش –تصویر –رقم – حرف –عبارت –مهر –لفاف و غیره آن که برای امتیاز و تشخیص محصول صنعتی تجارتی یا فلاحتی اختیار شود.
نکاتی چند در خصوص علامت تجارتی:
1-داشتن علامت تجاری اختیاری است مگر در صورتی که دولت آن را الزامی قرار دهد.
2-حق استعمال انحصاری علامت تجارتی فقط برای کسانی محسوب می شود که علامت خود را به ثبت برساند .
3-علامت تجارت قابل نقل و انتقال است و باید وفق مقرارت قانون ثبت علایم و اختراعات ایران به ثبت برسد .
4-اجازه استفاده از علامت ثبت شده به دیگران در ایران باید به ثبت برسد .
5-برای علامت گواهی ثبت علامت صادر خواهد شد .
6-مدت اعتبار ثبت علامت برای هر بار 10 سال است .
7-برای ثبت چند علامت باید به تعداد آنها اظهار نامه جداگانه داده شود .
8-تغییرات مربوط به نشانی رسمیت نخواهد داشت مگر اینکه به ثبت رسیده باشد .

Call Now