الزامی به ثبت تغییرات در اختراع ثبت شده :
تغییرات در اختراع باید وفق قوانین با پرداخت حقوق دولتی در اداره مالکیت صنعتی به ثبت برسد و این امر باید در روزنامه رسمی درج شود . هر گونه تغییر یا اضافه یا تکمیلی در مدت اعتبار ورقه اختراعات باید با رعایت شرایط با ارائه اظهار نامه همراه با توصیف مشروح و نقشه های اختراع بوده و ورقه اختراع تکمیلی صادر شود . ورقه اختراع تکمیلی تابع همان شرایط و قوانین و اعتبار ورقه اختراع اصلی خواهدبود.
تغییرات مربوط به نام و نشانی و تابعیت مخترع نیز باید به ثبت برسد .
چنانچه تغییرات مربوط به اصل اختراع یامالک یا نام و نشانی و تابعیت مخترع به ثبت نرسد این گونه تغییرات قابلیت استناد و ادعا رادر مراجع و محاکم ندارد .

Call Now