انتقال حقوق مکتسبه از ثبت اختراع:

انتقال حقوق مکتسبه از اختراع به دو صورت انتقال اختیاری و انتقال قهری متصور می باشد .


Call Now