اقامه دعوی برای بطلان ورقه (سند)اختراع:
ورقه اختراع که در مقام اثبات ثبت اختراع می باشد در اداره مالکیت صنعتی صادر می گردد. چنانکه قبلا نیز گفته شد ورقه اختراع به هیچ عنوان سندیت برای قابل استفاده بودن اختراع و یا نو بودن و یا واقع به حقیقت نمی باشد . ورقه اختراع دال بر این است که اختراع ادعایی مخترع بدون داشتن سابقه ثبت به ثبت رسیده و چنانچه ادعایی علیه شخص مخترع یا اختراع او وجود دارد باید در محاکم اقامه و رسیدگی شود .
ماده 46 قانون ثبت علایم و اختراعات مقرر می دارد:
رسیدگی به دعاوی حقوقی یا جزایی مربوط به اختراع یا علامات تجارتی در محاکم تهران بعمل خواهد آمد اگرچه در مورد دعاوی جزایی جرم در خارج از تهران واقع یا کشف و یامتهم در خارج از تهران دستگیر شده باشد که در این موارد تحقیقات مقدماتی در محل وقوع یا کشف جرم یا دستگیری متهم بعمل آمده و دوسیه (پرونده ) برای رسیدگی به محاکم تهران ارجاع می شود.
بنا بر قانون گذار مصلحت دانسته که در دعاوی مربوط به اختراع یا علامات تجاتی محاکم تهران صالح به رسیدگی باشند و چنانچه جرم در خارج از حوزه استحفاظی تهران به وقوع پیوسته و یا متهم در خارج از تهران دستگیر شده باشد رسیدی مقدماتی توسط مراجع قضایی محلی صورت می گیرد و پرونده متشکله جهت رسیدگی نهایی و صدور حکم به تهران ارسال شود .
اداره کل ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی بر اساس تبصره ماده اول طرح اصلاحی آیین نامه ثبت شرکتها مصوب شهریور ماه 1340 عنوان شعبه مخصوص دفتر دادگاه شهرستان تهران را برای اجرای مفاد مواد 6و7 قانون ثبت علایم تجارتی و اختراعات اختصاص داده است مدیر اداره مزبوز نسبت به قبول یا رد تقاضانامه های مربوط به ثبت شرکتهای تجارتی و موسسات غیر تجارتی و علایم تجارتی و اختراعات اتخاذ تصمیم نموده و گواهی نامه های ثبت را امضا خواهد کرد . ماده 7 قانون ثبت علایم تجارتی و اختراعات مقرر داشته در صورتی که تقاضای ثبت رد شود علل رد باید صریحا ذکر گردد و متقاضی می تواند از تصمیم رد تا ده روز از تاریخ ابلاغ به رئیس محکمه اول ابتدایی تهران شکایت کند.
بنابراین چنانچه تقاضای ثبت اختراع توسط اداره مالکیت صنعتی رد شود یا مواردی که بعدا ذکر می گردد بعد از ثبت پیش آید اقامه دعی در خصوص مورد اول ده روز پس از ابلاغ نظریه رد اداره مالکیت صنعتی و در خصوص مورد دوم بمحض اطلاع از موارد سوء بایدنسبت به طرح دعوی در محاکم ذیصلاح قضایی تهران اقدام لازم معمول گردد.
بر اساس حکم ماده 37 قانون ثبت علایم و اختراعات مصوب 1310 در موارد ذیل هر ذینفع می تواند به محاکم تهران مراجعه و تقاضای صدور حکم دایر بر بطلان ورقه اختراع را بنماید.
الف:وقتی که اختراع جدید نباشد و برای آن ورقه اختراع توسط اداره مالکیت صنعتی صادر شده ، هر ذینفع از این موضوع می تواند به استناد اینکه اختراع جدید نیست وپس از اثبات آن می تواند تقاضای صدور حکم بطلان ورقه اختراع را بنماید .
ب:وقتی که اختراع مربوط به طریقه های علمی محض بوده و عملا قابلیت استفاده در صنعت کشاورزی را نداشته باشد هر ذینفع میتواند اقامه دعوی نموده و تقاضای بطلان ورقه اختراع را بنماید.
ج:وقتی که اختراع به ثبت رسیده پنج سال از تاریخ صدور ورقه اختراع به موقع استفاده عملی گذاشته نشود هر ذینفع می تواند به مراجعه صالحه قضایی مراجعه و ضمن اثبات این امر تقاضای صدور حکم دایر بر بطلان ورقه اختراع به ثبت رسیده را بنماید .
د:در مبحث اختراعات قابل ثبت دستور ماده 28 قانون ثبت علایم و اختراعات قید شده پس اگر اختراعی مخالف با موارد ماده 28 ثبت شود هر ذینفع می تواند به مراجع صالحه قضایی مراجعه و ضمن اقامه دعوی تقاضای صدور حکم دایر بر بطلان ورقه اختراع بنماید.

Call Now