ورقه اختراع (یا سند اختراع یا گواهی ثبت اختراع):
وقتی که اختراع طبق قانون ثبت علایم تجارتی و اختراعات در اداره مالکیت صنعتی به ثبت برسد برگه ای که اداره مذکور دال بر ثبت اختراع به متقاضی یا وکیل قانونی او میدهد به عنوان ورقه اختراع یا سند اختراع یا گواهی ثبت اختراع نامیده می شود که وفق قانون ایجاد حقی برای دارنده آن می نماید .
ورقه اختراع به هیچ وجه برای قابل استفاده بودن یا جدید بودن و یا حقیقی بودن اختراع سندیت ندارد و همچنین وجود ورقه اختراع دلالت بر این نمی کند که تقا ضا کننده یا موکل او مخترع واقعی می باشد و یا شرح اختراع یا نقشه های آن صحیح است .
ماده 40 قانون فوق الذکر مقرر میدارد:هر گونه معامله راجع به ورقه اختراع باید به موجب سند رسمی بعمل آمده و در دفتر ثبت اختراعات نیز ثبت شود ................
وفق ماده 43 قانون مارالذکر مخترع  باید هر گونه تغییر در اختراع خود را به ثبت برساند.

Call Now