مقدمه
ثبت اختراع و حمایت از مخترعین امروزه در کشورهای پیشرفته صنعتی ، اهمیت فراوانی و ویژه ای دارد . از یک طرفی دولت ها از کشفیات تبعه خود حمایت و در حقیقت مالکیت او را مورد احترام قرار داده و از طرفی دیگر از این کشفیات بهره برداری اقتصادی و سیاسی می نمایند به همین علت مالکیت صنعتی یا معنوی یا فکری جایگاه خاصی در جهان امروز دارد .
حمایت از مالکیت صنعتی در ایران تقریبا از هفتاد سال پیش جنبه قانونی پیدا کرده و چندین بار نیز قوانین آن اصلاح شد . ولی متاسفانه هنوز به جایگاه واقعی خود دست پیدا نکرده است . آمار متقاضیان ثبت اختراع نشان می دهد که اکثریتی از جامعه هنوز نمی دانند که باید اختراعات خود را حتی در مسایل کوچک به ثبت برسانند . در کشوری مثل ایران با عنایت به گستردگی جمعیت ، آمار ثبت اختراع بسیار ناچیز می باشد .و دستگاههای ارتباط جمعی باید رسالت خود را در شناساندن این رشته به انجام برسانند . دراین رهگذر با توضیح مختصر از قوانین مربوطه بعنوان راهنمای ثبت اختراع برای کسانی که قصد به ثبت رساندن اختراع خود را دارند . به موضوع پرداخته ایم .

Call Now