کمیسیون

ماده 170- در اجرای بند ح ماده 17 و ماده 58 قانون کمیسیونی مرکب از اعضاء زیر تشکیل می شود :
1- رئیس اداره ثبت اختراعات ، اداره ثبت طرح های صنعتی یا اداره ثبت علائم تجاری حسب مورد
2- نماینده ای از جانب مدیر کل مالکیت صنعتی
3- یک کارشناس یا متخصص که در صورت لزوم می تواند خارج از سازمان باشد .
تبصره 1- ریاست کمیسیون به عهده نماینده مدیر کل اداره کل مالکیت صنعتی قراردارد .
تبصره 2- تصمیم گیری در کمیسیون با اکثریت آراء است . این تصمیمات برای مرجع ثبت لازم الاتباع خواهد بود .
تبصره 3- کارشناس رسیدگی کننده نمی تواند نسبت به همان موضوع در کمیسیون شرکت نماید .
تبصره 4- کمیسیون دارای یک عضو علی البدل خواهد بود که از بین کارشناسان و توسط مدیر کل اداره کل مالکیت صنعتی تعیین خواهد شد .
تبصره 5- چنانچه حضور اعضاء کمیسیون مستلزم پرداخت حق الزحمه باشد پس ار تایید مدیر کل اداره کل مالکیت صنعتی از محل اعتبارات سازمان تامین و پرداخت خواهد شد .
ماده 171-رئیس کمیسیون موضوع ماده فوق حداقل 10 روز قبل از تشکیل جلسه کمیسیون تاریخ تشکیل جلسه ساعت و محل آن را حسب مورد به متقاضی ثبت یا به طرفین اختلاف و یا نماینده قانونی آنان ابلاغ خواهد کرد . این اشخاص می توانند در جلسه حضور پیدا کنند .
ماده 172- کمیسیون پس ار رسیدگی تصمیم خود را به صورت مستند و مستدل اعلام می نماید . تصمیم کمیسیون از سوی مرجع ثبت به متقاضی یا به طرفین اختلاف ابلاغ شده و ظرف 60 روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه صالح مقرر در ماده 59 قانون است . در این صورت معترض به تصمیم کمیسیون باید مبلغی را به شرح مذکور در جدول هزینه ها به عنوان ودیعه د رصندوق دادگستری گذاشته و رسید آن را ضمیمه دادخواست خود نماید . از مبلغ مزبور در صورتی که معترض محکوم به بی حقی شود خسارت طرف پرداخت شده و چنانچه طرف بیش از مبلغ مذکور خسارت دیده باشد برای مازاد به دادگاه مذکور رجوع خواهد کرد .

Call Now